ࡱ> ! \p Ba= +%$&*)(#=x[J08X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1$Arial1( Arial Narrow1(@ Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1Arial1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1Arial1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow#,##0\ "kn";\-#,##0\ "kn"##,##0\ "kn";[Red]\-#,##0\ "kn"$#,##0.00\ "kn";\-#,##0.00\ "kn")$#,##0.00\ "kn";[Red]\-#,##0.00\ "kn">*9_-* #,##0\ "kn"_-;\-* #,##0\ "kn"_-;_-* "-"\ "kn"_-;_-@_->)9_-* #,##0\ _k_n_-;\-* #,##0\ _k_n_-;_-* "-"\ _k_n_-;_-@_-F,A_-* #,##0.00\ "kn"_-;\-* #,##0.00\ "kn"_-;_-* "-"??\ "kn"_-;_-@_-F+A_-* #,##0.00\ _k_n_-;\-* #,##0.00\ _k_n_-;_-* "-"??\ _k_n_-;_-@_-"kn"\ #,##0;\-"kn"\ #,##0#"kn"\ #,##0;[Red]\-"kn"\ #,##0$"kn"\ #,##0.00;\-"kn"\ #,##0.00)$"kn"\ #,##0.00;[Red]\-"kn"\ #,##0.00>9_-"kn"\ * #,##0_-;\-"kn"\ * #,##0_-;_-"kn"\ * "-"_-;_-@_-,'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-FA_-"kn"\ * #,##0.00_-;\-"kn"\ * #,##0.00_-;_-"kn"\ * "-"??_-;_-@_-4/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_).)_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"??_-;_-@_-4/_(* #,##0.0_);_(* \(#,##0.0\);_(* "-"??_);_(@_)0+_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"??_);_(@_) #,##0.02-_-* #,##0.0_-;\-* #,##0.0_-;_-* "-"??_-;_-@_-61_-* #,##0.000_-;\-* #,##0.000_-;_-* "-"??_-;_-@_-.)_-* #.##0_-;\-* #.##0_-;_-* "-"??_-;_-@_-4/_-* #.##0.00_-;\-* #.##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-2-_-* #.##0.0_-;\-* #.##0.0_-;_-* "-"??_-;_-@_-4/_(* #.##0.0_);_(* \(#.##0.0\);_(* "-"??_);_(@_)61_(* #.##0.00_);_(* \(#.##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)2-_(* #.##0._);_(* \(#.##0.\);_(* "-"??_);_(@_)[+_(* #.##._);_(* \(#.##.\);_(* "-"??_);_(@_-W)_(* #.#._);_(* \(#.#.\);_(* "-"??_);_(@_-G!_(* #.;_(* \(#.;_(* "-"??_);_(@_-0_ ;[Red]\-0\ #.##0 \1\20.000 #.##0.0 0.000 #,##0.000 #,##0.0000 0.000000 0.00000 0.0000 0.00000000 0.00000000.0"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"#,##0_ ;[Red]\-#,##0\ 83_(* #,##0.000_);_(* \(#,##0.000\);_(* "-"??_);_(@_)#,##0_ ;\-#,##0\ ],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)[$-41A]d\.\ mmmm\ yyyy 00000 0.E+00 d/m/yy/;@ mmm/yyyy 0.0%             X   X X X \ X X \ X x X X X 1\ x   X  \ X \ \ x   xDD@ @ 1 |DD@ @ xDD@ @ xDD@ @ xDD@ @ xDD@ @ xDD@ @ xDD@ @ 1|DD@ @ xDD@ @ xDD@ @ xDD@ @ |DD@ @ ZxDD@ @ \   <a@ (      x <    < <  |  |  | |    " x x x X  <a@ <a@ 1| | < 1| | |` + |a@ + < < < < prih od prod/zamj nefin imovine i nak atete od osiguranja - 71321naknade zaposl322energija323324nak329342financ r343351 subvencije352uk 35363 kapit pomoiuk 36372naknade381tekue donacije 382386kapitalne pomoi411421 gra< ev obj422oprema 423424426 proj dokum451452544otplata glavnice Obrazac JLP(R)S FP-RiIsredstva u eaa za pomoi3= uk.kol.4 do 17 Napomene:635635163511Ntekue pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% za O`]tekue pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - grad_tekue pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - opine}tekue pomoi iz dr~avnog prora una - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada1.2.Rashodi za zaposleneMaterijalni rashodiFinancijski rashodiNaknade graanima i kuanstvimaOstali rashodinabava neproizvedene DInabava proizvedene DIdodatna ulaganja na DIotplata glavnice primlj zajmova3.632632363231632463241(tekue pomoi od institucija i tijela EU+kapitalne pomoi od institucija i tijela EU643643267prihodi iz prora una67167136868168156819& 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJAdio p / dohodak :pomoi iz inozemstva i od subjekata unutar opeg prora una~ tekue pomoi iz dr~avnog prora una - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze opina&5 63314.pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije5tekue pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije^ tekue pomoi iz dr~avnog prora una - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - O`&5 } tekue pomoi iz dr~avnog prora una - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada&5 63528kapitalne pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije63521S kapitalne pomoi pror RH - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - O`* [ kapitalne pomoi pror RH - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo* #vatrogastvo - iz dr~avnog prora una$vatrogastvo - iz opinskih prora unasvega PRIHODI decentralizacije:svega RASHODI decentralizacije:razlika ( pokriva grad )!porez i prirez porezu na dohodak 2uk 611 porez i prirez p / dohodak GRAD (56,5%+6%)( $porez na dohodak - nesamostalni rad6112/p / dohodak - samostalno obavljanje djelatnosti6113'p / dohodak - imovina i imovinska prava6114)p / dohodak - dividende i udjeli u dobiti6115'p / dohodak - godianja prijava - uplate6116(p / dohodak - nadzor za prethodne godine6117(p / dohodak - godianja prijava - povrati(uk 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA^tekue pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3% za vatrogastvo - gradopis porezi na imovinu20#stalni porezi na nepokretnu imovinu&povremeni porezi na nepokretnu imovinuporezi na robu i usluge-porez na potroanju alkoholnih i bezalkoh pia4porezi na koriatenje dobara ili izvoenje aktivnostiporez na tvrtku ili naziv&tekue pomoi od inozemnih vlada u EU )kapitalne pomoi od inozemnih vlada u EU >pomoi od meunarodnih organizacija te institucija i tijela EUtekue pomoi iz dr~avnog prora una - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze opina Bale, Kanfanar i }minjprora un RH za predakolstvoprora un I} - socijalna skrbqtekue pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije - 1,3% p/doh za vatrogastvo - opine Bale, Kanfanar i }minj51!kapitalne pomoi iz prora una RH kapitalne pomoi iz prora I} \tekue pomoi iz dr~avnog prora una - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije O`akapitalne pomoi iz dr~avnog prora una - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije O`ikapitalne pomoi iz dr~avnog prora una - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije vatrogastva64131%prihodi od kamata na oro ena sredstva64132%prihodi od kamata na sred po vienju 641436415164164prihodi od dividendi 64199prij RH- obezn stanovinaknade za koncesije$nak. za koncesiju na pomorskom dobru*prihod od zakupa poljoprivrednog zemljiata64224prihod od najma stanova64225#prihod od zakupa poslovnih prostora'nak za koriatenje nefinancijske imovine#nak za eksploataciju miner sirovina/nak za otkopanu kol. neenergetskih min.sirovina!prih.od spomeni ke rente - po m283 prih.od spomeni ke rente - na UPmostali prihodi od nefinanc imovine - suglasnosti za pravo slu~nosti, pravo graenja i prenamjenu poljopr. z. 6429'Ostali prihodi od nefinancijske imovine64299$nak zadr~av nezakonito izgra zgrada&nak konc turisti ko zemljiate - hoteli!Prihodi od kamata na dane zajmove<Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama64321prihodi od kamata - pozajmica<gradske upravne pristojbe - lokacijske i graevinske dozvole9ostale nak.utvrene gradskom odl - promet pjeaa kom zonom.ostale nak. - trajno koriatenje grobnih mjestaostale nak. - opskrba vodomostale nak. - odvodnjaprihodi vodnog gospodarstvadoprinosi za aumedoprinos za aume65264sufinanciranja i participacije sufinanciranje spasila ke slu~be< 65267prihodi s osnova osiguranjarefundacije atete - osiguranje65268!ostali prihodi za posebne namjeneposebne namjene - &naknada troakova postupka i po nagodbipovrati u prora un653komunalni doprinosi i naknade 6531komunalni doprinos653116532653216533naknade za priklju ak65331$naknada za kanalizacijski priklju aknaknada za vodovodni priklju ak67131%kazne, upravne mjere i ostali prihodikazne i upravne mjerekazne za prekraaje u prometu68151 ostale kazne68191)prihodi od prodaje graevinskog zemljiata(prihodi od prodaje stanova u druatv vlas prihodi od prodaje stanova - POS7prihodi od prodaje stanova u vlas.grada (zaokr.cjeline)4prihodi od prodaje graev. objekata - posl. prostori.prihodi od prodaje ostalih gra.obj. - atalice83412*primitak od prodaje udjela u vlasniatvu tdukupno prihodi i udjeli kredit poslovne banke 83412 + 84452&svega primici (udjeli i / ili krediti)/ Sveukupno na raspolaganju = Ukupno prora un 7pokrie iz primitaka ( udjela, kredita i prenesenih sr)11 - opi prihodi i primici41 - prihodi za posebne namjene,42 - prihodi po ugovorima za posebne namjene%50 - decentralizacija, pokriva dr~ava'51 - decentralizacija, nadoknauje grad53 - I} i RH za ostale namjene54 - pomoi EU55 - inozemne darovnice 61 - donacije#62 - donacije po posebnim ugovorimaJ71 - prih od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nak atete od osig%81 - namjenski primici od zadu~ivanja282 - namjenski primici od donosa iz ranijih godina83 - ostali namjenski primici plan 2013ukupno plan 2013.31 - vlastiti prihodi12 - sredstva u eaa za pomoiostali namjenski primici - 83'decentraliazcija, nadoknauje grad - 51decentraliazcija (grad)ostali namj primicifunkcija i ime odgovorne osobe kapitalne pomoi iz prora una RH%tekue pomoi od inozemnih vlada u EU( tekue pomoi od institucija i tijela EU((nak. konc odobrenje za uporabu pom.dobranakn za ostale koncesije +dokumenti prostornog ureenja - sufinanc - programi manji - razniostale kazne i penali671326713367134ANALITIKA TIJELA I NAMJENEnaknada za ANALITI KI PRIKAZ Kolona 4 je zbroj kolona 5 do 19mjesto i datumodgovorna osobaMPPRIJE DONO`ENJA PRORA UNA za 2013. godinu - unose se samo podaci za VLASTITE PRIHODE i eventualne prihode iz ostalih izvora za posebne namjene[NAKON DONO`ENJA PRORA UNA za 2013. godinu - unose se SVI podaci uklju ujui ve dostavljene Kolona 3 je zbroj kolona 4 do 19$Financijski plan - rashodi i izdaciplan 2015.>FINANCIJSKI PLAN - projekcija prihoda i primitaka za 2016. godIBAN3= uk.kol.4 do 19 Kolona 4 je zbroj kolona 5 do 20tUnose se podaci o planiranim, odnosno O EKIVANIM prihodima po SVIM IZVORIMA financiranja ali odvojeno za svaki izvorsukladno pojedina noj potrebi svakog korisnika, konta se mogu detaljinije razraditi umetanjem potrebnog retka, vodei pri tome ra una o ukupnom zbroju podataka.sukladno pojedina noj potrebi svakog korisnika, i kolone izvora financiranja je mogue detaljinije razraditi umetanjem potrebne kolone, vodei pri tome ra una o ukupnom zbroju podataka.projekcija 2016tUnose se podaci o planiranim, odnosno O EKIVANIM rashodima po SVIM IZVORIMA financiranja ali odvojeno za svaki izvor#Izvori financiranja za 2015. godinuplan 2016.#Izvori financiranja za 2016. godinuPROJEKCIJA 2016.g.tiznosi se UNOSE isklju ivo u PRAZNA POLJA - NE UNOSITI IZNOSE u polja sa ve unesenim potrebnim formulama za izra un<FINANCIJSKI PLAN - procjena prihoda i primitaka za 2015. god>FINANCIJSKI PLAN - projekcija prihoda i primitaka za 2017. godPROJEKCIJA 2017.g.FINANCIJSKI PLAN 2015.g.Doprinosi za (mirov. osig.))Plan za 2015. godinu unosi se na 4. nivou5Procjene za 2016. i 2017. godinu unose se na 2. nivouplan 2017.#Izvori financiranja za 2017. godinu plan 2015ukupno plan 2015. za izvore$ukupno projekcija 2016. za izvoreprojekcija 2017#ukupno projekcija 2017. za izvoreredni broj / POZICIJAPROGRAMSKA klasif.FUNKCIJAIZVOR FINANCIRANJAEKONOMSKA klasif2investicija / kapitalna pomo / kapitalna donacijaProjekcija 2016UKUPNO09=6+7+8001 RAZDJEL 1%URED GRADSKOG VIJEA I GRADONA ELNIKA00103GLAVA 3P 1004REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELAA 1004100111RAD UPRAVNOG TIJELA !oprema i druga DI za ope namjene"rashodi za nabavu neproizvedene DI1-015 K 1004001412licence i ostala prava 4123licence rashodi za nabavu proizvedene DI1-016oprema1-017 K 1004002ra unalni programiSVEGA RAZDJEL 1002 RAZDJEL 2:UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE00201GLAVA 1ODSJEK ZA PRORA UN I FINANCIJEP 1005DUGORO NE OBAVEZEA 1005130170OTPLATE DUGORO NIH OBVEZA1kamate na primljene kredite i u izdanim jamstvimafinancijski rashodi2-005 K 1005003kamate za primljene krediteSkamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija izvan javnog sektoraostali rashodi 2-006 K 1005004.kapitalne pomoi za kamate u izdanim jamstvima6kapitalne pomoi trgova kim druatvima u javnom sektoru6otplata glavnice primljenih kredita i izdanih jamstava2-008 K 10050065kapitalne pomoi za otplatu glavnice izdanih jamstavaP 1006GRADSKA RIZNICAA 1006140474RAZVOJNI PROGRAMI2-009 K 10060070kapitalne donacije za nabavu ra unalnih programa-kapitalne donacije neprofitnim organizacijama2-010 K 1006008licence i ostala prava2-011 K 10060092-012 K 100601000202GLAVA 2)ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVEP 1008PROGRAMI IZ EU-FONDOVA< A 100819TEKUI PROGRAMI IZ EU-FONDOVA2-022ADRIMOB K 1008011 nabava opreme K 1008012"Ju~na gradska luka - DPU i Studija"umjetni ka, literarna i znan djelaSVEGA RAZDJEL 2003 RAZDJEL 3HUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZA`TITU OKOLI`A I IZDAVANJE AKATA00301P 1011PROSTORNI PLANOVIA 101125DOKUMENTI PROSTORNOG UREENJA06203-004 K 1011014DPU autobusni kol Valdibora6dokumenti prostornog ureenja (prostorni planovi i dr)3-005 K 10110150DPU gospodarske zone `tanga; - Izmjene i dopune3-006 K 1011016DPU 3-007 K 10110173-008 K 10110183-009 K 1011019UPU gospodarske zone Turnina 3-010 K 10110207UPU gospodarske zone Gripole-Spine; - Izmjene i dopune3-011 K 1011021UPU Sjeverne luke Valdibora3-012 K 1011022dokumenti prostornog ureenja3-013 K 1011023UPU P 1012PROJEKTI I STUDIJEA 1012253-014 K 1012024?konzervatorska podloga Garibaldi- Trg na mostu- P.Ive i tr~nica3-015 K 1012025.ureenje obalne aetnice i pla~e P Croce-Saline3-016 K 1012026=konzervatorski elaborat za parterno ureenje Trga Sv.Eufemije3-017 K 1012027$Studija prometnog rjeaenja Valdibore3-018 K 10120282Studija utjecaja na okolia Sjeverne luke Valdibora3-019 K 1012029projekti i studije3-020 K 1012030xxx3-021 K 10120313-022 K 10120323-023 K 1012033SVEGA RAZDJEL 3004 RAZDJEL 40UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODR}AVANJE OBJEKATA00401P 1013$DOKUMENTACIJA ZA GRAEVINSKE OBJEKTEA 1013274PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAEVINSKE OBJEKTE4-006 K 10130346projekti i studije za objekte komunalne infrastrukture4projekti i studije za objekte druatvenih djelatnosti4-007 K 1013035Dom D.Pergolis)kapit donacije neprofitnim organizacijama4-008 K 1013036-Centar izvrsnosti za turizam i ugostiteljstvo4-009 K 1013037 proairenje Gradske knji~nice MVI4-010 K 1013038P 1016ODR}AVANJE OBJEKATAA 101629/investicijsko odr~avanje graevinskih objekata materijalni rashodi4-011 K 1016039prometnice i odvodnja3232*usluge tekueg i investicijskog odr~avanja4-012 K 1016040objekti javne rasvjete4-013 K 1016041objekti druatvenih djelatnosti4-014 K 1016042$poslovni prostori u vlasniatvu grada4-015 K 1016043,ostali objekti - stanovi u vlasniatvu grada4-016 K 1016044javne povraine 4-017 K 1016045objekti kulturne baatine4-018 K 1016046kapitalne donacijeP 1017GRAENJE OBJEKATAA 101728graevinski objekti 4-019 K 1017047#DV Neven - podru ni objekt Valbruna4-020 K 1017048"akolska sportska dvorana Gimnazija4-021 K 1017049ju~na tangentaceste i ostali prometni objekti4-022 K 10170502Poduzet. zona Gripole-Spine - prometnica -II faza 4-023 K 1017051nogostup `tanga - Fa~anska4-024 K 1017052#nogostup Valbruna_S-J (bike i j.r.)4-025 K 1017053 V.iz Kastva4-026 K 1017054odvodnja Valpereriostali graevinski objekti4-027 K 1017055odvodnja, ul. V.iz Kastva4-028 K 1017056Monfiorenzo II faza K 101705xP 1018ZAJEDNI KI PROGRAMI A 101828graevinski objektiostali rashodi4-029 K 1018057Poduzetni ki inkubator - krov4-030 K 1018058graevinski objekti - vodovodni4-031 K 1018059$graevinski objekti - kanalizacijski4-032 K 1018060"graevinski objekti - odlagaliate 4-033 K 1018061&graevinski objekti - gradsko groblje SVEGA RAZDJEL 4005 RAZDJEL 5%UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM00501P 10208NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - GRAEVINSKO ZEMLJI`TEA 102026nabava i izgradnja DI5-006 K 1020062nabava kapitalne imovineSVEGA RAZDJEL 5006 RAZDJEL 65UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPE POSLOVE00601P 1025KOMUNALNA OPREMAA 102552 oprema za komunalne i sl namjene0660postrojenja i oprema6-026 K 1025063'nabava opreme za komunalne i sl namjeneoprema za ostale namjeneA 102553 odlagaliata i kom oprema - FZOEU6-027 K 1025064%oprema i druga DI specifi nih namjenaSVEGA RAZDJEL 6007 RAZDJEL 7&UPRAVNI ODJEL ZA DRU`TVENE DJELATNOSTI00701<ODSJEK ZA PRED`KOLSTVO, `KOLSTVO, KULTURU I TEHNI KU KULTURUP 1026JAVNE POTREBE U PRED`KOLSTVUA 102654"ope javne potrebe u predakolstvu34547DJE JI VRTI I JASLICE NEVEN09117-005K 102665P 1027JAVNE POTREBE U `KOLSTVUA 102758ope javne potrebe u akolstvu11453 TALIJANSKA O.`. BERNARDO BENUSSI09127-021 K 102706811461O.`. VLADIMIRA NAZORA7-032 K 102706911470O.`. JURJA DOBRILE7-043 K 1027070P 1028JAVNE POTREBE U KULTURIA 102860%redovna djelatnost ustanova u kulturi37994ZAVI AJNI MUZEJ 7-056 K 1028072082034491PU KO OTVORENO U ILI`TE 7-062 K 102807342215&GRADSKA KNJI}NICA MATIJA VLA I ILIRIK7-066 K 1028074kapitalne donacije A 102864aktivnosti kulturnog razvitka7-084 K 102807500702>ODSJEK ZA SPORT, SOCIJALNU SKRB, VATROGASTVO I CIVILNO DRU`TVOP 1030JAVNE POTREBE U SPORTUA 1030660810%redovna djelatnost subjekata u sportu15012 VALBRUNASPORT7-099 K 1030076SVEGA RAZDJEL 7SVEUKUPNO RAZDJELI 1-79PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2015. - 2017. GODINEOGLEDNI PRIMJER PLAN 2015Projekcija 201766166156615166152661536615466155663166313Vlastiti prihodiprihodi od pru~enih usligaod glazbeno scenskeod kina ostalood MMC-atekue donacije$tek. donacije od trgova kih druatava%PU KO OTVORENO U ILI`TE GRADA ROVINJATRG MAR`ALA TITA 3 ROVINJ 05108367570HR8623400091110416560RAVNATELJICA DUBRAVKA SVETLI Iod obrazovne djelatnostiGRADMINISTARSTVO KULTUREISTARSKA }UPANIJA4124ulaganje na tuoj imovini666 6F7=78{G9>9{:r:; <J=As>j? 7@. XAO A{ A A A B C DEFGI IJL(MMNO{PwBQ9mSdlTc@U7|UsUGVV`WvZJ@[\m\A_ Yc- wdKee9f:imXo,6p qqEs\uuIqv*wGw#y{|M~ w0 j :!@LrRP]ɕH z=ۘqzLx?-u D Ϣe z JȦ^Vɨ_-L, ĬZدndH#W;cc& a dMbP?_*+%M"HP LaserJet 2420 PCL 6DC 4dXXA4DINU"@Lf+SMTJHP LaserJet 2420 PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLResolution600dpiFastResTrueOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexVERTICALPaperSizeA4MediaTypeAutoCollateOFFTextAsBlackFalseHPEnableRAWSpoolingTrueEconomodeFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineRETChoiceTrueAlternateLetterHeadFalsePrintQualityGroupPQGroup_3HPLpiSelectionNoneHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPPCL6PassThroughTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPCoversFront_CoverHPDuplicateJobNameOverrideSWFWPSAlignmentFileHPZLS042PSServicesOptionPrnStat_SID_242_BID_497_HID_15521HPConsumerCustomPaperHPCustomJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffHPFontInstallerTRUEHPXMLFileUsedHPXMLFileName@IUPH dA4 [none] [none]Arial4P d?MILENA<Automatic>@600dpidType new Quick Set name herei j.k k m m -EXCEL.EXE" dXX??U} $ >@7 0In؞{EH dMbP?_*+%JM"HP LaserJet 2420 PCL 6DC 4dXXA4DINU"@Lf+SMTJHP LaserJet 2420 PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLResolution600dpiFastResTrueOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexVERTICALPaperSizeA4MediaTypeAutoCollateOFFTextAsBlackFalseHPEnableRAWSpoolingTrueEconomodeFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineRETChoiceTrueAlternateLetterHeadFalsePrintQualityGroupPQGroup_3HPLpiSelectionNoneHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPPCL6PassThroughTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPCoversFront_CoverHPDuplicateJobNameOverrideSWFWPSAlignmentFileHPZLS042PSServicesOptionPrnStat_SID_242_BID_497_HID_15521HPConsumerCustomPaperHPCustomJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffHPFontInstallerTRUEHPXMLFileUsedHPXMLFileName@IUPH dA4 [none] [none]Arial6P d?MILENA<Automatic>@600dpidType new Quick Set name herei j.k k m m ,EXCEL.EXE" dXX??U} } } } +} } $ Y@@////$h  ' ] ]]]JxcIY J J J J J J J JX@X@J , 2*!!!!!!!!!!!!!!!02a#!!!!!!!!!!!!!!!! b(`0000000000000000 b(`0000000000000000 b(`0000000000000000 b(`0000000000000000 %(&................. C. x  5  B B B B B B B B B B B B B B B B 6z 6{ 6| 6} 6~ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   LLL                             LLB~                           1'LLL;LXLL       '+DDD$'DDD$+LLL'+DDD$'+DDD$ + + + + + ++++++++ +DDD+DDDLLL +DDD+DDD     0;~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # %# % -# %# %      7~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~ -&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ # %# % -# %# %      ;W~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ ;~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ !% DD"! DD"% LL!% DD"!% DD" % % % % % %%%%%%%% 8#A" % !#A % !A" -#A" % !#A" % ! A" A" A" A" A" A"A"A"A"A"A"A"A"B"X<4DDDDD@@""sm4yyyyyyoo ;@!J@"; #J@$J %J &Y@'J (J)* +J ,J -J .J /J0 1J 2J 3, 4, 5, 6J@7J@8J 9J :@;J@<J =>J ?,@ ; ~# ~ % & ~~~~~~~~~~~~~~~~ ! !; !~#!~ %!!&!~~~~~~~~~~~~~~~~" " "8"A"""L"A!""A""A""A"" A "" A "" A "" A "" A ""A""A""A""A""A""A""A""A" # #;#~##~" %##&#~~~~~~~~~~~~~~~~$ $ $!$ D%D'!$# D%D'$$$$ LL!$ D%D'!$ D%D'$ $$ $$ $$ $$ $$$$$$$$$$$$$$$$$% % %8%A'%%%L%A$%%A'%%A'%%A'%% A' %% A' %% A' %% A' %% A' %%A'%%A'%%A'%%A'%%A'%%A'%%A'%%A'% & &;&~#&~% %&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~' ' '8'A$''' ,G'A&''A$''A$''A$'' A$ '' A$ '' A$ '' A$ '' A$ ''A$''A$''A$''A$''A$''A$''A$''A$' ( (;(~#(~' %((&(~~~~~~~~~~~~~~~~) ) )z1)JD*D0D8DBB~1)(D*D0D8DBB~)J)%))LLLLB~1)JD*D0D8DBB~1)JD*D0D8DBB~) J )) J )) J )) J )) J ))J))J))J))J))J))J))J))J)* * *%*1D+D.G~%*)D+D.G~*1***LLG~%*1D+D.G~%*1D+D.G~* 1 ** 1 ** 1 ** 1 ** 1 **1**1**1**1**1**1**1**1*+ + +8#+A. %,-w#+A* %,-w+A.+++ -w#+A. %,-w#+A. %,-w+ A. ++ A. ++ A. ++ A. ++ A. ++A.++A.++A.++A.++A.++A.++A.++A.+, , ,;,~#,~+ %,,&,~~~~~~~~~~~~~~~~- - -;-~#-~, %--&-~~~~~~~~~~~~~~~~. . .8.A*... -w.A-..A*..A*..A*.. A* .. A* .. A* .. A* .. A* ..A*..A*..A*..A*..A*..A*..A*..A*. / /;/~#/~. %//&/~~~~~~~~~~~~~~~~0 0g 0%09D1D5G~%0/D1D5G~09000LLG~%09D1D5G~%09D1D5G~0 9 00 9 00 9 00 9 00 9 00900900900900900900900901 1h 18l#1A5 %24w#1A0 %24w1A5111 -w#1A5 %24w#1A5 %24w1 A5 11 A5 11 A5 11 A5 11 A5 11A511A511A511A511A511A511A511A512 2i 2;l2~#2~1 %22&2~~~~~~~~~~~~~~~~3 3i 3;l3~#3~2 %33&3~~~~~~~~~~~~~~~~4 4i 4; 4~#4~3 %44&4~~~~~~~~~~~~~~~~5 5j 58m#5A0 %67w#5A4 %67w5A0555 -w#5A0 %67w#5A0 %67w5 A0 55 A0 55 A0 55 A0 55 A0 55A055A055A055A055A055A055A055A05 6k 6;m6~#6~5 %66&6~~~~~~~~~~~~~~~~ 7k 7;m7~#7~6 %77&7~~~~~~~~~~~~~~~~8 8 8 %8CD9D>%87D9D>8C888LL%8CD9D>%8CD9D>8 C 88 C 88 C 88 C 88 C 88C88C88C88C88C88C88C88C89 9! 98"#9A> %:=#9A8 %:=9A>999 -#9A> %:=#9A> %:=9 A> 99 A> 99 A> 99 A> 99 A> 99A>99A>99A>99A>99A>99A>99A>99A>9~ :@ :;:~#:~9 %::&:~~~~~~~~~~~~~~~~ ;# ;;;~#;~: %;;&;~~~~~~~~~~~~~~~~< <$ <;<~#<~; %<<&<~~~~~~~~~~~~~~~~ =| =;=~#=~< %==&=~~~~~~~~~~~~~~~~> >% >8&#>A8 %?Aw#>A= %?Aw>A8>>> -w#>A8 %?Aw#>A8 %?Aw> A8 >> A8 >> A8 >> A8 >> A8 >>A8>>A8>>A8>>A8>>A8>>A8>>A8>>A8> ?' ?;?~#?~> %??&?~~~~~~~~~~~~~~~~D.lwwgwgwkwowwwwww@h@AY@BJ CY D@E@Fg Gv@HIJ JJ K,@L,@M,@N;@O; P; QJ R SJT,@UJVJ WJXJYJ ZJ [J\J@]J ^J _@ @' @;@~#@~? %@@&@~~~~~~~~~~~~~~~~~ A@@ A<A~#A~@ %AA&A~~~~~~~~~~~~~~~~B BT B}%B)DCDFG~%BADCDFG~B)BBBLLG~%B)DCDFG~%B)DCDFG~B ) BB ) BB ) BB ) BB ) BB)BB)BB)BB)BB)BB)BB)BB)BC CU C8~#CAF %DE#CAB %DECAFCCC -#CAF %DE#CAF %DEC AF CC AF CC AF CC AF CC AF CCAFCCAFCCAFCCAFCCAFCCAFCCAFCCAFC DV D;D~#D~C %DD&D~~~~~~~~~~~~~~~~ EV E;ZE~#E~D %EE&E~~~~~~~~~~~~~~~~F F F8#FAB %GH#FAE %GHFABFFF -#FAB %GH#FAB %GHF AB FF AB FF AB FF AB FF AB FFABFFABFFABFFABFFABFFABFFABFFABF G G;G~#G~F %GG&G~~~~~~~~~~~~~~~~ H' H;H~#H~ %HH&H~~~~~~~~~~~~~~~~I I I(+IhDJDQDc+IGDJDQDcIhIIILLL+IhDJDQDc+IhDJDQDcI h II h II h II h II h IIhIIhIIhIIhIIhIIhIIhIIhIJ J) J*#JR %KPr#JI %KPrJRJJJ -r#JR %KPr#JR %KPrJ R JJ R JJ R JJ R JJ R JJRJJRJJRJJRJJRJJRJJRJJRJ K K;K~K~JKKP -&K~~~~~~~~~~~~~~~~ L L;L~L~KK&L~~~~~~~~~~~~~~~~ M M;+M~M~LK&M~~~~~~~~~~~~~~~~ N N;,N~N~MK&N~~~~~~~~~~~~~~~~O O O;O~O~NK&O~~~~~~~~~~~~~~~~P P P;P~P~OK&P~~~~~~~~~~~~~~~~Q Q- Q.1QdDRDVDZD`B~1QPDRDVDZD`B~QdQ%QQLLL LB~1QdDRDVDZD`B~1QdDRDVDZD`B~Q d QQ d QQ d QQ d QQ d QQdQQdQQdQQdQQdQQdQQdQQdQR R/ R8#RAV %SU#RAQ %SURAVRRR -#RAV %SU#RAV %SUR AV RR AV RR AV RR AV RR AV RRAVRRAVRRAVRRAVRRAVRRAVRRAVRRAVR~ SZ@ S;S~#S~R %SS&S~~~~~~~~~~~~~~~~ T0 T;!T~#T~S %TT&T~~~~~~~~~~~~~~~~~ U`[@ U;"U~#U~T %UU&U~~~~~~~~~~~~~~~~V V1 V82#VAZ %WY<#VAU %WY<VAZVVV -<#VAZ %WY<#VAZ %WY<V AZ VV AZ VV AZ VV AZ VV AZ VVAZVVAZVVAZVVAZVVAZVVAZVVAZVVAZV W3 W;W~#W~V %WW&W~~~~~~~~~~~~~~~~ X X;X~#X~W %XX&X~~~~~~~~~~~~~~~~Y Y Y;Y~#Y~X %YY&Y~~~~~~~~~~~~~~~~Z Z4 Z8#ZA` %[_#ZAY %[_ZA`ZZZ -#ZA` %[_#ZA` %[_Z A` ZZ A` ZZ A` ZZ A` ZZ A` ZZA`ZZA`ZZA`ZZA`ZZA`ZZA`ZZA`ZZA`Z [5 [;[~#[~Z %[[&[~~~~~~~~~~~~~~~~ \5 \;\~#\~[ %\\&\~~~~~~~~~~~~~~~~]~ ]]@ ];]~#]~\ %]]&]~~~~~~~~~~~~~~~~^~ ^]@ ^;^~#^~] %^^&^~~~~~~~~~~~~~~~~ _6 _;_~#_~^ %__&_~~~~~~~~~~~~~~~~D$lwwwwwwoooyywwwwwww`Y a,@b,@c, d e,@f gJ hJ iJ jkJlJmJnJ oJ pJ qJrJ sJ t, uJ v;@w, x, y z {, |; }, ~, , ` ` `8#`AQ %ab#`A_ %ab`AQ``` -#`AQ %ab#`AQ %ab` AQ `` AQ `` AQ `` AQ `` AQ ``AQ``AQ``AQ``AQ``AQ``AQ``AQ``AQ` a a;a~#a~` %aa&a~~~~~~~~~~~~~~~~ b b;b~#b~a %bb&b~~~~~~~~~~~~~~~~c cn ccIccd$ ,ًcbccIccIccIcc I cc I cc I cc I cc I ccIccIccIccIccIccIccIccIcd do d8dAccdAccdAccdAccdAccd Ac cd Ac cd Ac cd Ac cd Ac cdAccdAccdAccdAccdAccdAccdAccdAcc e e;e~#e~d %ee&e~~~~~~~~~~~~~~~~f f f7ffffLL L! feffffffff ff ff ff ff fffffffffffffffffg g8 g9+gsDhDnDp+gfDhDnDpgsgggLLL +gsDhDnDp+gsDhDnDpg s gg s gg s gg s gg s ggsggsggsggsggsggsggsggsgh h: h8;#hAn %im#hAg %imhAnhhh -#hAn %im#hAn %imh An hh An hh An hh An hh An hhAnhhAnhhAnhhAnhhAnhhAnhhAnhhAnhi i< i;i~#i~h %ii&i~~~~~~~~~~~~~~~~ j= j;j~#j~i %jj&j~~~~~~~~~~~~~~~~ k= k;k~#k~j %kk&k~~~~~~~~~~~~~~~~ l= l;l~#l~k %ll&l~~~~~~~~~~~~~~~~ m= m;m~#m~l %mm&m~~~~~~~~~~~~~~~~n n> n8?nApnnnLnAmnnApnnApnnApnn Ap nn Ap nn Ap nn Ap nn Ap nnApnnApnnApnnApnnApnnApnnApnnApno o@ o;Ao~#o~n %oo&o~~~~~~~~~~~~~~~~p pB p8CpAgpppLpAoppAgppAgppAgpp Ag pp Ag pp Ag pp Ag pp Ag ppAgppAgppAgppAgppAgppAgppAgppAgp qD q;Eq~#q~p %qq&q~~~~~~~~~~~~~~~~r rF rG+rDsDuDw+rqDsDuDwrrrrLLL+rDsDuDw+rDsDuDwr rr rr rr rr rrrrrrrrrrrrrrrrrs~ sz@ s8sAusss ,sArssAussAussAuss Au ss Au ss Au ss Au ss Au ssAussAussAussAussAussAussAussAust~ t@ t;Ht~#t~s %tt&t~~~~~~~~~~~~~~~~u uJ u8uAxuuu ,uAtuuAxuuAxuuAxuu Ax uu Ax uu Ax uu Ax uu Ax uuAxuuAxuuAxuuAxuuAxuuAxuuAxuuAxu vK v;v~#v~u %vv&v~~~~~~~~~~~~~~~~w wL w8M1wArDxD{D}DB~1wAvDxD{D}DB~wArw%wwLLLL B~1wArDxD{D}DB~1wArDxD{D}DB~w Ar ww Ar ww Ar ww Ar ww Ar wwArwwArwwArwwArwwArwwArwwArwwArwx x x8#xA{ %yz#xAw %yzxA{xxx -#xA{ %yz#xA{ %yzx A{ xx A{ xx A{ xx A{ xx A{ xxA{xxA{xxA{xxA{xxA{xxA{xxA{xxA{xy y y=y~#y~x %yy&y~~~~~~~~~~~~~~~~z z z=#z~#z~y %zz&z~~~~~~~~~~~~~~~~{ { {8{A}{{{ ,ً{Az{{A}{{A}{{A}{{ A} {{ A} {{ A} {{ A} {{ A} {{A}{{A}{{A}{{A}{{A}{{A}{{A}{{A}{| | |=|~#|~{ %||&|~~~~~~~~~~~~~~~~} } }8#}A %~w#}A| %~w}A}}} -w#}A %~w#}A %~w} A }} A }} A }} A }} A }}A}}A}}A}}A}}A}}A}}A}}A}~ ~ ~=*~~#~~} %~~&~~~~~~~~~~~~~~~~~ =*~#~~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~D{0lwwkTwwwwwwggwkkwk, J , J J J !@J J Y , Y J J Jg J J J J Y J J ; J; JY w ; ;  =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ =R~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N 8MAw -AAwAwAw Aw Aw Aw Aw Aw AwAwAwAwAwAwAwAw N =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N =$~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N ;M~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ +fDDD+DDDfLLL+fDDD+fDDD f f f f f ffffffff 8A -AAAA A A A A A AAAAAAAA ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8IA ,AAAA A A A A A AAAAAAAA ;I~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8#A %#A %A -#A %#A % A A A A A AAAAAAAA =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ p q , ,      r P      s 8Q#A %A -AAA A A A A A AAAAAAAA )*AAAAAAAAAAAAAAAAAA & )*AAAAAAAAAAAAAAAAAA ' )*AAAAAAAAAAAAAAAAAA ( )~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ t ,      u %DDG~%DDG~LLG~%DDG~%DDG~      v 8A ,AAAA A A A A A AAAAAAAA ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ w 8A ,ًAAAA A A A A A AAAAAAAA ;%~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ S%DD%DDLL%DD%DD      T$ ,G      U V      W 8X#A %<#A %<A -<#A %<#A %< A A A A A AAAAAAAAD1lowokTwTTTkkwkwkT;@J w YJ@;@h@J,@;"J"JJcJJ J+ JcJJ KwJJJ JJK@)<) Y ;Z~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ [ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ \%DD%DDLL%DD%DD      ] ^# %l# %l -l# %l# %l      _ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ _ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ _ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ ` ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ a ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ b c ,G      d >e~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ f, g~D#~ %~Lb~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ S~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ h LL      <*~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #A %#~ %A -AA A A A A A A AAAAAAA~ @@ <~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ ALLG~AAAA A A A A A AAAAAAAA iLL      j~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ LL     0 k, l~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ m~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ nA LLAAAA A A A A A AAAAAAAA ?%~DDG~#~ %~LLG~%~DDG~%~DDG~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ oA LLAAAA A A A A A A AAAAAAA.( p,&}}}}}}}}}}}}}}}}}}02}}}}}}}}}}}}}}}}}}D+lwwwwwwkLeecJuwqgsi4Hasc_2H)J*J*J*J**J*J)@J h@)):)J)J)J)J)J)J)J)w)w)w)+ qI3DDDDDDDDI3DDDDDDDD=3LLL L LLLLI3DDDDDDDDI3DDDDDDDD      %DDG~%DDG~LLG~%DDG~%DDG~      L      x ,ً      8y#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA ;W~D#~ %~LW~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ;X~D#~ %~~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ z%DDG~%DDG~LLG~%DDG~%DDG~       ,ً      ! 8"#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA # ;{~D:#~ %~Lp~D:~D: ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ | ;Y~D=#~ %~Lr~D=~D= ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ T }%DD%DDLL%DD%DD      U 8~#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA V ;~DD#~ %~Lv~DD~DD ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ V ;~DE#~ %~~DE~DE ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 8#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA ;~DG#~ %~Lv~DG~DG ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ;~DH~DH~~DH~DH ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ @r*AAAAAAAAAAAAAAAAAA 9s~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 9t!~ DD#~ %~ LL!~ DD!~ DD ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ :uA -AHAAA A A A A A AAAAAAAA 9v~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 9'~DDD#~ %~LLL'~DDD'~DDD ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 9~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ :wA -AAAA A A A A A AAAAAAAA @$A$$B#A %A,,BAA A A A A A AAAAAAAA @A#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA @A LLAAAA A A A A A A AAAAAAA0,BHXCgkeRkoeo\eJJe}eeeewwcY+JJJJJJJJ , cS$111111111111111 {z $!!!!!!!!!!!!!!! {{ +$!!!!!!!!!!!!!!! {| $!!!!!!!!!!!!!!! {} /$!!!!!!!!!!!!!!! {~ 0$!!!!!!!!!!!!!!!*!!!!!!!!!!!!!!!!# , . -DNNNNN.>@7 0N#q3~Q!L dMbP?_*+%J &R&8&P&q= ףp?' ףp= ?(ffffff?)(\?MHP LaserJet 1200 Series PCL 6? dXXLetter.HP LaserJet 1200 Series PCL 5e2(xeP.@=gn ZBY*)~B{ .ER+;|[ʹt.ι̹3S/Gl@;A hIM؛Sis $u$ 4H@XuQT=}glf$L]cT+-e-!ndL ! `"\@Q+ f9mQhuxqjpߪ`'MG ΊNh "NR_bPSl>{>|A;H" 7XX ףp= ?{Gz?U} } } } +} } $ @/////$  ' ] ]]]JxcIY J J J J J J J JX@X@J , 022!!!!!!!!!!!!!!!! &0000000000000000 &0000000000000000 b&0000000000000000 5 &0000000000000000 &0000000000000000 %B(&................. C. x  5 K L B B B B B B B B B B B B B B B B 6z 6{ 6| 6} 6~ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  hEAhEA   LLL  ~ #A  ~ @A    j@      ~ @        hEAhEA   LLB~  ~ #A  ~ @A    j@      ~ @       hEAhEA1 'LLL;LXLL~ #A ~ @A  ~ j@~ @ '+DDD$' DDD$+LLL'+DDD$'+DDD$ + + + + + ++++++++ +DDD+DDDLLL +DDD+DDD     0;~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # %# % -# %# %      7~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~ -&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ # %# % -# %# %      ;W~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ ;~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ !% DD"! DD"% LL!% DD"!% DD" % % % % % %%%%%%%% 8#A" % !#A % !A" -#A" % !#A" % ! A" A" A" A" A" A"A"A"A"A"A"A"A"B!X4PPPPPD@@""4yyyyyyoo ;@!J@"; #J@$J %J &Y@'J (J)* +J ,J -J .J /J0 1J 2J 3, 4, 5, 6J@7J@8J 9J :@;J@<J =>J ?,@ ; ~# ~ % & ~~~~~~~~~~~~~~~~ ! !; !~#!~ %!!&!~~~~~~~~~~~~~~~~" " "8"A"""L"A!""A""A""A"" A "" A "" A "" A "" A ""A""A""A""A""A""A""A""A" # #;#~##~" %##&#~~~~~~~~~~~~~~~~$ $ $!$ D%D'!$# D%D'$$$$ LL!$ D%D'!$ D%D'$ $$ $$ $$ $$ $$$$$$$$$$$$$$$$$% % %8%A'%%%L%A$%%A'%%A'%%A'%% A' %% A' %% A' %% A' %% A' %%A'%%A'%%A'%%A'%%A'%%A'%%A'%%A'% & &;&~#&~% %&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~' ' '8'A$''' ,G'A&''A$''A$''A$'' A$ '' A$ '' A$ '' A$ '' A$ ''A$''A$''A$''A$''A$''A$''A$''A$' ( (;(~#(~' %((&(~~~~~~~~~~~~~~~~) ) )z1)JD*D0D8DBB~1)(D*D0D8DBB~)J)%))LLLLB~1)JD*D0D8DBB~1)JD*D0D8DBB~) J )) J )) J )) J )) J ))J))J))J))J))J))J))J))J)* * *%*1D+D.G~%*)D+D.G~*1***LLG~%*1D+D.G~%*1D+D.G~* 1 ** 1 ** 1 ** 1 ** 1 **1**1**1**1**1**1**1**1*+ + +8#+A. %,-w#+A* %,-w+A.+++ -w#+A. %,-w#+A. %,-w+ A. ++ A. ++ A. ++ A. ++ A. ++A.++A.++A.++A.++A.++A.++A.++A.+, , ,;,~#,~+ %,,&,~~~~~~~~~~~~~~~~- - -;-~#-~, %--&-~~~~~~~~~~~~~~~~. . .8.A*... -w.A-..A*..A*..A*.. A* .. A* .. A* .. A* .. A* ..A*..A*..A*..A*..A*..A*..A*..A*. / /;/~#/~. %//&/~~~~~~~~~~~~~~~~0 0g 0%09D1D5G~%0/D1D5G~09000LLG~%09D1D5G~%09D1D5G~0 9 00 9 00 9 00 9 00 9 00900900900900900900900901 1h 18l#1A5 %24w#1A0 %24w1A5111 -w#1A5 %24w#1A5 %24w1 A5 11 A5 11 A5 11 A5 11 A5 11A511A511A511A511A511A511A511A512 2i 2;l2~#2~1 %22&2~~~~~~~~~~~~~~~~3 3i 3;l3~#3~2 %33&3~~~~~~~~~~~~~~~~4 4i 4; 4~#4~3 %44&4~~~~~~~~~~~~~~~~5 5j 58m#5A0 %67w#5A4 %67w5A0555 -w#5A0 %67w#5A0 %67w5 A0 55 A0 55 A0 55 A0 55 A0 55A055A055A055A055A055A055A055A05 6k 6;m6~#6~5 %66&6~~~~~~~~~~~~~~~~ 7k 7;m7~#7~6 %77&7~~~~~~~~~~~~~~~~8 8 8 %8CD9D>%87D9D>8C888LL%8CD9D>%8CD9D>8 C 88 C 88 C 88 C 88 C 88C88C88C88C88C88C88C88C89 9! 98"#9A> %:=#9A8 %:=9A>999 -#9A> %:=#9A> %:=9 A> 99 A> 99 A> 99 A> 99 A> 99A>99A>99A>99A>99A>99A>99A>99A>9~ :@ :;:~#:~9 %::&:~~~~~~~~~~~~~~~~ ;# ;;;~#;~: %;;&;~~~~~~~~~~~~~~~~< <$ <;<~#<~; %<<&<~~~~~~~~~~~~~~~~ =| =;=~#=~< %==&=~~~~~~~~~~~~~~~~> >% >8&#>A8 %?Aw#>A= %?Aw>A8>>> -w#>A8 %?Aw#>A8 %?Aw> A8 >> A8 >> A8 >> A8 >> A8 >>A8>>A8>>A8>>A8>>A8>>A8>>A8>>A8> ?' ?;?~#?~> %??&?~~~~~~~~~~~~~~~~D.lwwgwgwkwowwwwww@h@AY@BJ CY D@E@Fg Gv@HIJ JJ K,@L,@M,@N;@O; P; QJ R SJT,@UJVJ WJXJYJ ZJ [J\J@]J ^J _@ @' @;@~#@~? %@@&@~~~~~~~~~~~~~~~~~ A@@ A<A~#A~@ %AA&A~~~~~~~~~~~~~~~~B BT B}%B)DCDFG~%BADCDFG~B)BBBLLG~%B)DCDFG~%B)DCDFG~B ) BB ) BB ) BB ) BB ) BB)BB)BB)BB)BB)BB)BB)BB)BC CU C8~#CAF %DE#CAB %DECAFCCC -#CAF %DE#CAF %DEC AF CC AF CC AF CC AF CC AF CCAFCCAFCCAFCCAFCCAFCCAFCCAFCCAFC DV D;D~#D~C %DD&D~~~~~~~~~~~~~~~~ EV E;ZE~#E~D %EE&E~~~~~~~~~~~~~~~~F F F8#FAB %GH#FAE %GHFABFFF -#FAB %GH#FAB %GHF AB FF AB FF AB FF AB FF AB FFABFFABFFABFFABFFABFFABFFABFFABF G G;G~#G~F %GG&G~~~~~~~~~~~~~~~~ H' H;H~#H~ %HH&H~~~~~~~~~~~~~~~~I I I(+Ii@hDJDQDc+Ii@GDJDQDcIhIIILLL+IhDJDQDc+Ii@hDJDQDcI h II h II h II h II h IIhIIhIIhIIhIIhIIhIIhIIhIJ J) J*#Ji@R %KPr#Ji@I %KPrJRJJJ -r#JR %KPr#Ji@R %KPrJ R JJ R JJ R JJ R JJ R JJRJJRJJRJJRJJRJJRJJRJJRJ K K;K~K~JKKP -&K~~~~~~~~~~~~~~~~ L L;L~i@~i@ L~~~ L~i@ L ~~~~~~~~~~~~~ M M;+M~M~KK&M~~~~~~~~~~~~~~~~ N N;,N~N~MK&N~~~~~~~~~~~~~~~~O O O;O~O~NK&O~~~~~~~~~~~~~~~~P P P;P~P~OK&P~~~~~~~~~~~~~~~~Q Q- Q.1QdDRDVDZD`B~1QPDRDVDZD`B~QdQ%QQLLL LB~1QdDRDVDZD`B~1QdDRDVDZD`B~Q d QQ d QQ d QQ d QQ d QQdQQdQQdQQdQQdQQdQQdQQdQR R/ R8#RAV %SU#RAQ %SURAVRRR -#RAV %SU#RAV %SUR AV RR AV RR AV RR AV RR AV RRAVRRAVRRAVRRAVRRAVRRAVRRAVRRAVR~ SZ@ S;S~#S~R %SS&S~~~~~~~~~~~~~~~~ T0 T;!T~#T~S %TT&T~~~~~~~~~~~~~~~~~ U`[@ U;"U~#U~T %UU&U~~~~~~~~~~~~~~~~V V1 V82#VAZ %WY<#VAU %WY<VAZVVV -<#VAZ %WY<#VAZ %WY<V AZ VV AZ VV AZ VV AZ VV AZ VVAZVVAZVVAZVVAZVVAZVVAZVVAZVVAZV W3 W;W~#W~V %WW&W~~~~~~~~~~~~~~~~ X X;X~#X~W %XX&X~~~~~~~~~~~~~~~~Y Y Y;Y~#Y~X %YY&Y~~~~~~~~~~~~~~~~Z Z4 Z8#ZA` %[_#ZAY %[_ZA`ZZZ -#ZA` %[_#ZA` %[_Z A` ZZ A` ZZ A` ZZ A` ZZ A` ZZA`ZZA`ZZA`ZZA`ZZA`ZZA`ZZA`ZZA`Z [5 [;[~#[~Z %[[&[~~~~~~~~~~~~~~~~ \5 \;\~#\~[ %\\&\~~~~~~~~~~~~~~~~]~ ]]@ ];]~#]~\ %]]&]~~~~~~~~~~~~~~~~^~ ^]@ ^;^~#^~] %^^&^~~~~~~~~~~~~~~~~ _6 _;_~#_~^ %__&_~~~~~~~~~~~~~~~~D$lwwwwwwrooyywwwwwww`Y a,@b,@c, d e,@f gJ hJ iJ jkJlJmJnJ oJ pJ qJrJ sJ t, uJ v;@w, x, y z {, |; }, ~, , ` ` `8#`AQ %ab#`A_ %ab`AQ``` -#`AQ %ab#`AQ %ab` AQ `` AQ `` AQ `` AQ `` AQ ``AQ``AQ``AQ``AQ``AQ``AQ``AQ``AQ` a a;a~#a~` %aa&a~~~~~~~~~~~~~~~~ b b;b~#b~a %bb&b~~~~~~~~~~~~~~~~c cn ccIccd$ ,ًcbccIccIccIcc I cc I cc I cc I cc I ccIccIccIccIccIccIccIccIcd do d8dAccdAccdAccdAccdAccd Ac cd Ac cd Ac cd Ac cd Ac cdAccdAccdAccdAccdAccdAccdAccdAcc e e;e~#e~d %ee&e~~~~~~~~~~~~~~~~f f f7fL@fffLL L! fL@effffffL@ff ff ff ff ff fffffffffffffffffg g8 g9+gsDhDnDp+gfDhDnDpgsgggLLL +gsDhDnDp+gsDhDnDpg s gg s gg s gg s gg s ggsggsggsggsggsggsggsggsgh h: h8;#hAn %im#hAg %imhAnhhh -#hAn %im#hAn %imh An hh An hh An hh An hh An hhAnhhAnhhAnhhAnhhAnhhAnhhAnhhAnhi i< i;i~#i~h %ii&i~~~~~~~~~~~~~~~~ j= j;j~#j~i %jj&j~~~~~~~~~~~~~~~~ k= k;k~#k~j %kk&k~~~~~~~~~~~~~~~~ l= l;l~#l~k %ll&l~~~~~~~~~~~~~~~~ m= m;m~#m~l %mm&m~~~~~~~~~~~~~~~~n n> n8?nApnnnLnAmnnApnnApnnApnn Ap nn Ap nn Ap nn Ap nn Ap nnApnnApnnApnnApnnApnnApnnApnnApno o@ o;Ao~#o~n %oo&o~~~~~~~~~~~~~~~~p pB p8CpAgpppLpAoppAgppAgppAgpp Ag pp Ag pp Ag pp Ag pp Ag ppAgppAgppAgppAgppAgppAgppAgppAgp qD q;Eq~#q~p %qq&q~~~~~~~~~~~~~~~~r rF rG+rL@DsDuDw+rL@qDsDuDwrrrrLLL+rDsDuDw+rL@DsDuDwr rr rr rr rr rrrrrrrrrrrrrrrrrs~ sz@ s8sAusss ,sArssAussAussAuss Au ss Au ss Au ss Au ss Au ssAussAussAussAussAussAussAussAust~ t@ t;Ht~#t~s %tt&t~~~~~~~~~~~~~~~~u uJ u8uA{uuu ,uAtuuAxuuAxuuA{uu Ax uu Ax uu Ax uu Ax uu Ax uuAxuuAxuuAxuuAxuuAxuuAxuuAxuuAxu vK v;v~#v~u %vv&v~~~~~~~~~~~~~~~~w wL w8M1wAL@rDxD{D}DB~~ wAL@wArw%wwLLLL B~1wArDxD{D}DB~1wAL@rDxD{D}DB~w Ar ww Ar ww Ar ww Ar ww Ar wwArwwArwwArwwArwwArwwArwwArwwArwx x x8xAL@AL@xA{xxx -#xA{ %yz~ xAL@x A{ xx A{ xx A{ xx A{ xx A{ xxA{xxA{xxA{xxA{xxA{xxA{xxA{xxA{xy y y=y~#y~v %yy&y~~~~~~~~~~~~~~~~z z z=#z~#z~y %zz&z~~~~~~~~~~~~~~~~{ { {8{A}{{{ ,ً{Az{{A}{{A}{{A}{{ A} {{ A} {{ A} {{ A} {{ A} {{A}{{A}{{A}{{A}{{A}{{A}{{A}{{A}{| | |=|~#|~{ %||&|~~~~~~~~~~~~~~~~} } }8#}A %~w#}A| %~w}A}}} -w#}A %~w#}A %~w} A }} A }} A }} A }} A }}A}}A}}A}}A}}A}}A}}A}}A}~ ~ ~=*~~#~~} %~~&~~~~~~~~~~~~~~~~~ =*~#~~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~D0lwwkTwwwwwwggwkkw>k, J , J J J !@J J Y , Y J J J J J J J J J J J Jg J J J J Y J  =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ =R~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N 8MAw -AAwAwAw Aw Aw Aw Aw Aw AwAwAwAwAwAwAwAw N =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N =$~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N ;M~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ +fDDD+DDDfLLL+fDDD+fDDD f f f f f ffffffff 8A -AAAA A A A A A AAAAAAAA ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8IA ,AAAA A A A A A AAAAAAAA ;I~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8#A %#A %A -#A %#A % A A A A A AAAAAAAA =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ =~A~A ~~~ ~A ~~~~~~~~~ ~@~~~~ =~@wA~@wA ~~~ ~@wA ~~~~~~~~~~~~~ =~@~@ ~~~ ~@ ~~~~~~~~~~~~~ =~A~A ~~~ ~A ~~~~~~~~~~~~~ =~ A~ A ~~~ ~ A ~~~~~~~~~~~~~ =~j@~j@ ~~~ ~j@ ~~~~~~~~~~~~~ =~@~@ ~~~ ~@ ~~~~~~~~~~~~~ =~@~@~~~~~~~~~~~~ ~@~~~~ =*~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p q@A ,~ @A , ~ @A   j@ r P@A~ @A ~ @A   j@ s 8Q#A@A %~ A@AA -AA A ~ A@A A A Aj@ AAAAAAAA A@AA@AAAAA ~ A@A AAAAAAAAAAA & A@A@AAAAAAA ~ A@AAAAAAAA ' A@A@AAAAAAA ~ A@AAAAAAAA ( )~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ t ,     D#lowok|||||||T`2@|||J ; J; JY w ; ; ;@J w YJ@;@h@J,@;"J"JJcJJ J+ JcJJ K u %DDG~%DDG~LLG~%DDG~%DDG~      v 8A ,AAAA A A A A A AAAAAAAA ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ w 8A ,ًAAAA A A A A A AAAAAAAA ;%~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ S%DD%DDLL%DD%DD      T$ ,G      U V      W 8X#A %<#A %<A -<#A %<#A %< A A A A A AAAAAAAA Y ;Z~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ [ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ \%DD%DDLL%DD%DD      ] ^# %l# %l -l# %l# %l      _ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ _ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ _ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ ` ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ a ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ b c ,G      d >e~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ f, g~#~hEA %~LY~D~#AD ~ ~@A ~ ~ ~j@ ~~~~@~~~~ S~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ h LLhEA#A  @A   j@ @ <*~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A#~hEA %A -AA#A A A@A A A Aj@ A AAA@AAAA~ @@ <~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ ALLG~AAAA A A A A A AAAAAAAA iLLhEA#A  @A   j@ @ j~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ LLhEA#A @A   j@ @0D2lkwkwkTwwwwwwkLPecJXwqgsiwJJJ JJK@)<))J*J*J*J**J*J)@J h@)):)J)J)J) k, l~D#~hEA %~L~D~#AD ~ ~@A ~ ~ ~j@ ~~~~@~~~~ m~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ nA LLAhEAAAA#A A A@A A A Aj@ AAAA@AAAA ?%~DDG~#~ %~LLG~%~DDG~%~DDG~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ oA LLAhEAAAA#A A A@A A A Aj@ A AAA@AAAA.( p,&}}}}}}}}}}}}}}}}}}02}}}}}}}}}}}}}}}}}} qI3DDDDDDDDI3DDDDDDDD=3LLL L LLLLI3DDDDDDDDI3DDDDDDDD      %DDG~%DDG~LLG~%DDG~%DDG~      L      x ,ً      8y#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA ;W~D#~ %~LN~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ;X~D#~ %~~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ z%DDG~%DDG~LLG~%DDG~%DDG~       ,ً      ! 8"#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA # ;{~D:#~ %~Lg~D:~D: ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ | ;Y~D=#~ %~Li~D=~D= ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ T }%DD%DDLL%DD%DD      U 8~#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA V ;~DD#~ %~Lm~DD~DD ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ V ;~DE#~ %~~DE~DE ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 8#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA ;~DG#~ %~Lm~DG~DG ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ;~DH~DH~~DH~DH ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ @r*AAAAAAAAAAAAAAAAAA 9s~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 9t!~ DD#~ %~ LL!~ DD!~ DD ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ :uA -AHAAA A A A A A AAAAAAAADDlHasc_2H4CgkeRkoeo\eJJe}J)J)J)J)w)w)w)+Y+JJJJJJJ J J 9v~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 9'~DDD#~ %~LLL'~DDD'~DDD ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 9~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ :wA -AAAA A A A A A AAAAAAAA @$A$$B#A %A,,BAA A A A A A AAAAAAAA @A#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA @A LLAAAA A A A A A A AAAAAAA0, , cS$111111111111111 {z $!!!!!!!!!!!!!!! {{ 7$!!!!!!!!!!!!!!! {| $!!!!!!!!!!!!!!! {} 8$!!!!!!!!!!!!!!! {~ 9$!!!!!!!!!!!!!!! { :$!!!!!!!!!!!!!!! { A$!!!!!!!!!!!!!!!# , . -(cTeeewwc4DNNNNNNN>@ 7bb" 0!K1 0ay#} dMbP?_*+%J &R&8&P&Q?'{Gz?(?))\(?MHP LaserJet 1200 Series PCL 6? dXXLetter.HP LaserJet 1200 Series PCL 5e2(xeP.@=gn ZBY*)~B{ .ER+;|[ʹt.ι̹3S/Gl@;A hIM؛Sis $u$ 4H@XuQT=}glf$L]cT+-e-!ndL ! `"\@Q+ f9mQhuxqjpߪ`'MG ΊNh "NR_bPSl>{>|A;H" 7XX ףp= ?{Gz?U} } $} } +} } $ @/////$  ' ] ]]] J x`J Y J J J J J J J J X`X`J , 022!!!!!!!!!!!!!!!! &0000000000000000 &0000000000000000 b&0000000000000000 5 &0000000000000000 &0000000000000000 %4(&................. C. x  5 ; M B B B B B B B B B B B B B B B B 6z 6{ 6| 6} 6~ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  DEADEA ~ p A ~ H@A ~ j@ ~ @   DEADEA ~ p A ~ H@A ~ j@ ~ @  DEADEA ~ p A ~ H@A ~ j@ ~ @ 8A'ADDD$&AAAAAAAAAAAAAAAA 8A+ADDD&AAAAAAAAAAAAAAAA.;~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8A#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA 7~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~ -&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 7~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8A#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA ;W~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ ;~~&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8A!A DD"&AAAAAAAAAAAAAAAA 8A#A % !&AAAAAAAAAAAAAAAAB[X4PPPPPD@@""2wyyyyyywoo ;`!J`"; #J`$J %J &Y`'J (J ) * +J ,J -J .J /J 0 1J 2J 3, 4, 5, 6J`7J`8J 9J :`;J`<J = >J ?,` ; ~# ~ % & ~~~~~~~~~~~~~~~~ ! !; !~#!~ %!!&!~~~~~~~~~~~~~~~~" " "8"A"A!D#&"AAAAAAAAAAAAAAAA # #;#~##~" %##&#~~~~~~~~~~~~~~~~$ $ $8$A!$A# D%D'&$AAAAAAAAAAAAAAAA% % %8%A%A$D&&%AAAAAAAAAAAAAAAA & &;&~#&~% %&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~' ' '8'A'A& $(G&'AAAAAAAAAAAAAAAA ( (;(~#(~' %((&(~~~~~~~~~~~~~~~~) ) )8z)A1)A(D*D0D8DBB~&)AAAAAAAAAAAAAAAA* * *8*A%*A)D+D.G~&*AAAAAAAAAAAAAAAA+ + +8+A#+A* %,-w&+AAAAAAAAAAAAAAAA, , ,;,~#,~+ %,,&,~~~~~~~~~~~~~~~~- - -;-~#-~, %--&-~~~~~~~~~~~~~~~~. . .8.A#.A- %//w&.AAAAAAAAAAAAAAAA / /;/~#/~. %//&/~~~~~~~~~~~~~~~~0 0g 080A%0A/D1D5G~&0AAAAAAAAAAAAAAAA1 1h 18l1A#1A0 %24w&1AAAAAAAAAAAAAAAA2 2i 2;l2~#2~1 %22&2~~~~~~~~~~~~~~~~3 3i 3;l3~#3~2 %33&3~~~~~~~~~~~~~~~~4 4i 4; 4~#4~3 %44&4~~~~~~~~~~~~~~~~5 5j 58m5A#5A4 %67w&5AAAAAAAAAAAAAAAA 6k 6;m6~#6~5 %66&6~~~~~~~~~~~~~~~~ 7k 7;m7~#7~6 %77&7~~~~~~~~~~~~~~~~8 8 88 8A%8A7D9D>&8AAAAAAAAAAAAAAAA9 9! 98"9A#9A8 %:=&9AAAAAAAAAAAAAAAA~ :@ :;:~#:~9 %::&:~~~~~~~~~~~~~~~~ ;# ;;;~#;~: %;;&;~~~~~~~~~~~~~~~~< <$ <;<~#<~; %<<&<~~~~~~~~~~~~~~~~ =| =;=~#=~< %==&=~~~~~~~~~~~~~~~~> >% >8&>A#>A= %?Aw&>AAAAAAAAAAAAAAAA ?' ?;?~#?~> %??&?~~~~~~~~~~~~~~~~D&lwwywyw}wwwwwww@h`AY`BJ CY D`E`Fg Gv`H IJ JJ K,`L,`M,`N;`O; P; QJ R SJ T,`UJ VJ WJ XJ YJ ZJ [J \J`]J ^J _` @' @;@~#@~? %@@&@~~~~~~~~~~~~~~~~~ A@@ A<A~#A~@ %AA&A~~~~~~~~~~~~~~~~B BT B8}BA%BAADCDFG~&BAAAAAAAAAAAAAAAAC CU C8~CA#CAB %DE&CAAAAAAAAAAAAAAAA DV D;D~#D~C %DD&D~~~~~~~~~~~~~~~~ EV E;ZE~#E~D %EE&E~~~~~~~~~~~~~~~~F F F8FA#FAE %GH&FAAAAAAAAAAAAAAAA G G;G~#G~F %GG&G~~~~~~~~~~~~~~~~ H' H;H~#H~ %HH&H~~~~~~~~~~~~~~~~I I I8(IAi@Ai@ IAA~ IAi@ I AAAAAAAAAAAAAJ J) J8*JA#JAG %KPr&JAAAAAAAAAAAAAAAA K K;K~K~JKKP -&K~~~~~~~~~~~~~~~~ L L;L~L~KK&L~~~~~~~~~~~~~~~~ M M;+M~M~LK&M~~~~~~~~~~~~~~~~ N N;,N~N~MK&N~~~~~~~~~~~~~~~~O O O;O~O~NK&O~~~~~~~~~~~~~~~~P P P;P~P~OK&P~~~~~~~~~~~~~~~~Q Q- Q8.QA1QAPDRDVDZD`B~&QAAAAAAAAAAAAAAAAR R/ R8RA#RAQ %SU&RAAAAAAAAAAAAAAAA~ SZ@ S;S~#S~R %SS&S~~~~~~~~~~~~~~~~ T0 T;!T~#T~S %TT&T~~~~~~~~~~~~~~~~~ U`[@ U;"U~#U~T %UU&U~~~~~~~~~~~~~~~~V V1 V82VA#VAU %WY<&VAAAAAAAAAAAAAAAA W3 W;W~#W~V %WW&W~~~~~~~~~~~~~~~~ X X;X~#X~W %XX&X~~~~~~~~~~~~~~~~Y Y Y;Y~#Y~X %YY&Y~~~~~~~~~~~~~~~~Z Z4 Z8ZA#ZAY %[_&ZAAAAAAAAAAAAAAAA [5 [;[~#[~Z %[[&[~~~~~~~~~~~~~~~~ \5 \;\~#\~[ %\\&\~~~~~~~~~~~~~~~~]~ ]]@ ];]~#]~\ %]]&]~~~~~~~~~~~~~~~~^~ ^]@ ^;^~#^~] %^^&^~~~~~~~~~~~~~~~~ _6 _;_~#_~^ %__&_~~~~~~~~~~~~~~~~Dlwwwwww|oooyywwwwwww`Y a,`b,`c, d e,`f gJ hJ iJ j kJ lJ mJ nJ oJ pJ qJ rJ sJ t, uJ v;`w, x, y z {, |; }, ~, , ` ` `8`A#`A_ %ab&`AAAAAAAAAAAAAAAA a a;a~#a~` %aa&a~~~~~~~~~~~~~~~~ b b;b~#b~a %bb&b~~~~~~~~~~~~~~~~c cn c8cAcAb $dً&cAAAAAAAAAAAAAAAAd do d8dAdAc $eً&dAAAAAAAAAAAAAAAA e e;e~#e~d %ee&e~~~~~~~~~~~~~~~~f f f87fAL@AL@ fAA~ fAL@ f AAAAAAAAAAAAAg g8 g89gA+gAeDhDnDp&gAAAAAAAAAAAAAAAAh h: h8;hA#hAg %im&hAAAAAAAAAAAAAAAAi i< i;i~#i~h %ii&i~~~~~~~~~~~~~~~~ j= j;j~#j~i %jj&j~~~~~~~~~~~~~~~~ k= k;k~#k~j %kk&k~~~~~~~~~~~~~~~~ l= l;l~#l~k %ll&l~~~~~~~~~~~~~~~~ m= m;m~#m~l %mm&m~~~~~~~~~~~~~~~~n n> n8?nAnAmDo&nAAAAAAAAAAAAAAAAo o@ o;Ao~#o~n %oo&o~~~~~~~~~~~~~~~~p pB p8CpApAoDq&pAAAAAAAAAAAAAAAA qD q;Eq~#q~p %qq&q~~~~~~~~~~~~~~~~r rF r8GrA+rAqDsDuDw&rAAAAAAAAAAAAAAAAs~ sz@ s8sAsAr $t&sAAAAAAAAAAAAAAAAt~ t@ t;Ht~#t~s %tt&t~~~~~~~~~~~~~~~~u uJ u8uAuAt $v&uAAAAAAAAAAAAAAAA vK v;v~#v~u %vv&v~~~~~~~~~~~~~~~~w wL w8MwA1wAvDxD{D}DB~&wAAAAAAAAAAAAAAAAx x x8xA#xAw %yz&xAAAAAAAAAAAAAAAAy y y=y~#y~x %yy&y~~~~~~~~~~~~~~~~z z z=#z~#z~y %zz&z~~~~~~~~~~~~~~~~{ { {8{A{Az $|ً&{AAAAAAAAAAAAAAAA| | |=|~#|~{ %||&|~~~~~~~~~~~~~~~~} } }8}A#}A| %~w&}AAAAAAAAAAAAAAAA~ ~ ~=*~~#~~} %~~&~~~~~~~~~~~~~~~~~ =*~#~~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~D;lww}}w|wwwwyyw}}w}, J , J J J !`J J Y , Y J J J J g J J J J Y J J ; J ; J Y w ;  =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ =R~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N 8MA#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA N =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N =$~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N ;M~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8A+ADDD&AAAAAAAAAAAAAAAA 8A#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8IAA $&AAAAAAAAAAAAAAAA ;I~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8A#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~~ P@ =~!A~!A ~~~ ~@A ~~~~~~~~~ ~@~~~~ p 8qA@AA@AAAAA ~ AH@A AA ~ Aj@AAAAAAAA r 8PAA $&AAAAAAAAAAAAAAAA s 8QA#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA )*AAAAAAAAAAAAAAAAAA & )*AAAAAAAAAAAAAAAAAA ' )*AAAAAAAAAAAAAAAAAA ( )~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ t 8AA $&AAAAAAAAAAAAAAAA u %DDG~& v 8AA $&AAAAAAAAAAAAAAAA ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ w 8AA $ً&AAAAAAAAAAAAAAAA ;%~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ S%DD& 8TAA $G&AAAAAAAAAAAAAAAA U 8VAA $G&AAAAAAAAAAAAAAAADlw}}TTT}}w}w}; ;`J w YJ`;`h`J ,`;"J"JJcJJ J+ JcJJ KwJJJ JJK@) W 8XA#A %<&AAAAAAAAAAAAAAAA Y ;Z~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ [ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8\A%ADD&AAAAAAAAAAAAAAAA ] ^# %l# %l -l# %l# %l      _ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ _ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ _ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ ` ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ a ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ b c ,G      d >e~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ f, g~DEAD~ ~DEA~La~D~p AD ~ ~H@A ~ ~ ~j@ ~~~~@~~~~ S~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ hDEA LLDEAp A  H@A   j@ @ <*~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #ADEA %~ ~DEAA -AAp A A AH@A A A Aj@ A AAA@AAAA~ @@ <~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ ALLG~AAAA A A A A A AAAAAAAA iDEALLDEAp A  H@A   j@ @ j~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ DEA LLDEAp A H@A   j@ @0 k, l~DEAD#~DEA %~L~D~p AD ~ ~H@A ~ ~ ~j@ ~~~~@~~~~ m~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ nADEA LLADEAAAAp A A AH@A A A Aj@ AAAA@AAAA ?%~DDG~#~ %~LLG~%~DDG~%~DDG~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ oADEA LLADEAAAAp A A AH@A A A Aj@ A AAA@AAAA.( p,&}}}}}}}}}}}}}}}}}}D)lwwwwwwkLLecJ\wqgsi4Hasc_2<))J*J*J*J* *J*J)`J h`)): )J)J)J)J)J)J)J)w)w)w)+02}}}}}}}}}}}}}}}}}} qI3DDDDDDDDI3DDDDDDDD=3LLL L LLLLI3DDDDDDDDI3DDDDDDDD      %DDG~%DDG~LLG~%DDG~%DDG~      L      x ,ً      8y#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA ;W~D#~ %~LV~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ;X~D#~ %~~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ z%DDG~%DDG~LLG~%DDG~%DDG~       ,ً      ! 8"#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA # ;{~D:#~ %~Lo~D:~D: ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ | ;Y~D=#~ %~Lq~D=~D= ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ T }%DD%DDLL%DD%DD      U 8~#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA V ;~DD#~ %~Lu~DD~DD ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ V ;~DE#~ %~~DE~DE ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 8#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA ;~DG#~ %~Lu~DG~DG ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ;~DH~DH~~DH~DH ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ @r*AAAAAAAAAAAAAAAAAA 9s~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 9t!~ DD#~ %~ LL!~ DD!~ DD ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ :uA -AHAAA A A A A A AAAAAAAA 9v~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 9'~DDD#~ %~LLL'~DDD'~DDD ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 9~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ :wA -AAAA A A A A A AAAAAAAA @$A$$B#A %A,,BAA A A A A A AAAAAAAA @A#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA @A LLAAAA A A A A A A AAAAAAA0,DIl4CgkeRkoeo\eJJe}eeeewwcY+JJJJJJJJJ , cS$111111111111111 {z $!!!!!!!!!!!!!!! {{ 7$!!!!!!!!!!!!!!! {| $!!!!!!!!!!!!!!! {} 8$!!!!!!!!!!!!!!! {~ 9$!!!!!!!!!!!!!!! { :$!!!!!!!!!!!!!!! { A$!!!!!!!!!!!!!!!# , . -zDNNNNNNN>@7bb" 09 x%zTQU dMbP?_*+%J &R&8&P&xJ ?,` ; ~# ~ % & ~~~~~~~~~~~~~~~~ ! !; !~#!~ %!!&!~~~~~~~~~~~~~~~~" " "8"A"A!D#&"AAAAAAAAAAAAAAAA # #;#~##~" %##&#~~~~~~~~~~~~~~~~$ $ $8$A!$A# D%D'&$AAAAAAAAAAAAAAAA% % %8%A%A$D&&%AAAAAAAAAAAAAAAA & &;&~#&~% %&&&&~~~~~~~~~~~~~~~~' ' '8'A'A& $(G&'AAAAAAAAAAAAAAAA ( (;(~#(~' %((&(~~~~~~~~~~~~~~~~) ) )8z)A1)A(D*D0D8DBB~&)AAAAAAAAAAAAAAAA* * *8*A%*A)D+D.G~&*AAAAAAAAAAAAAAAA+ + +8+A#+A* %,-w&+AAAAAAAAAAAAAAAA, , ,;,~#,~+ %,,&,~~~~~~~~~~~~~~~~- - -;-~#-~, %--&-~~~~~~~~~~~~~~~~. . .8.A#.A- %//w&.AAAAAAAAAAAAAAAA / /;/~#/~. %//&/~~~~~~~~~~~~~~~~0 0g 080A%0A/D1D5G~&0AAAAAAAAAAAAAAAA1 1h 18l1A#1A0 %24w&1AAAAAAAAAAAAAAAA2 2i 2;l2~#2~1 %22&2~~~~~~~~~~~~~~~~3 3i 3;l3~#3~2 %33&3~~~~~~~~~~~~~~~~4 4i 4; 4~#4~3 %44&4~~~~~~~~~~~~~~~~5 5j 58m5A#5A4 %67w&5AAAAAAAAAAAAAAAA 6k 6;m6~#6~5 %66&6~~~~~~~~~~~~~~~~ 7k 7;m7~#7~6 %77&7~~~~~~~~~~~~~~~~8 8 88 8A%8A7D9D>&8AAAAAAAAAAAAAAAA9 9! 98"9A#9A8 %:=&9AAAAAAAAAAAAAAAA~ :@ :;:~#:~9 %::&:~~~~~~~~~~~~~~~~ ;# ;;;~#;~: %;;&;~~~~~~~~~~~~~~~~< <$ <;<~#<~; %<<&<~~~~~~~~~~~~~~~~ =| =;=~#=~< %==&=~~~~~~~~~~~~~~~~> >% >8&>A#>A= %?Aw&>AAAAAAAAAAAAAAAA ?' ?;?~#?~> %??&?~~~~~~~~~~~~~~~~D&lwwywyw}wwwwwww@h`AY`BJ CY D`E`Fg Gv`H IJ JJ K,`L,`M,`N;`O; P; QJ R SJ T,`UJ VJ WJ XJ YJ ZJ [J \J`]J ^J _` @' @;@~#@~? %@@&@~~~~~~~~~~~~~~~~~ A@@ A<A~#A~@ %AA&A~~~~~~~~~~~~~~~~B BT B8}BA%BAADCDFG~&BAAAAAAAAAAAAAAAAC CU C8~CA#CAB %DE&CAAAAAAAAAAAAAAAA DV D;D~#D~C %DD&D~~~~~~~~~~~~~~~~ EV E;ZE~#E~D %EE&E~~~~~~~~~~~~~~~~F F F8FA#FAE %GH&FAAAAAAAAAAAAAAAA G G;G~#G~F %GG&G~~~~~~~~~~~~~~~~ H' H;H~#H~ %HH&H~~~~~~~~~~~~~~~~I I I8(IAi@Ai@ IAA~ IAi@ I AAAAAAAAAAAAAJ J) J8*JA#JAG %KPr&JAAAAAAAAAAAAAAAA K K;K~K~JKKP -&K~~~~~~~~~~~~~~~~ L L;L~L~KK&L~~~~~~~~~~~~~~~~ M M;+M~M~LK&M~~~~~~~~~~~~~~~~ N N;,N~N~MK&N~~~~~~~~~~~~~~~~O O O;O~O~NK&O~~~~~~~~~~~~~~~~P P P;P~P~OK&P~~~~~~~~~~~~~~~~Q Q- Q8.QA1QAPDRDVDZD`B~&QAAAAAAAAAAAAAAAAR R/ R8RA#RAQ %SU&RAAAAAAAAAAAAAAAA~ SZ@ S;S~#S~R %SS&S~~~~~~~~~~~~~~~~ T0 T;!T~#T~S %TT&T~~~~~~~~~~~~~~~~~ U`[@ U;"U~#U~T %UU&U~~~~~~~~~~~~~~~~V V1 V82VA#VAU %WY<&VAAAAAAAAAAAAAAAA W3 W;W~#W~V %WW&W~~~~~~~~~~~~~~~~ X X;X~#X~W %XX&X~~~~~~~~~~~~~~~~Y Y Y;Y~#Y~X %YY&Y~~~~~~~~~~~~~~~~Z Z4 Z8ZA#ZAY %[_&ZAAAAAAAAAAAAAAAA [5 [;[~#[~Z %[[&[~~~~~~~~~~~~~~~~ \5 \;\~#\~[ %\\&\~~~~~~~~~~~~~~~~]~ ]]@ ];]~#]~\ %]]&]~~~~~~~~~~~~~~~~^~ ^]@ ^;^~#^~] %^^&^~~~~~~~~~~~~~~~~ _6 _;_~#_~^ %__&_~~~~~~~~~~~~~~~~Dlwwwwww|oooyywwwwwww`Y a,`b,`c, d e,`f gJ hJ iJ j kJ lJ mJ nJ oJ pJ qJ rJ sJ t, uJ v;`w, x, y z {, |; }, ~, , ` ` `8`A#`A_ %ab&`AAAAAAAAAAAAAAAA a a;a~#a~` %aa&a~~~~~~~~~~~~~~~~ b b;b~#b~a %bb&b~~~~~~~~~~~~~~~~c cn c8cAcAb $dً&cAAAAAAAAAAAAAAAAd do d8dAdAc $eً&dAAAAAAAAAAAAAAAA e e;e~#e~d %ee&e~~~~~~~~~~~~~~~~f f f87fAL@AL@ fAA~ fAL@ f AAAAAAAAAAAAAg g8 g89gA+gAeDhDnDp&gAAAAAAAAAAAAAAAAh h: h8;hA#hAg %im&hAAAAAAAAAAAAAAAAi i< i;i~#i~h %ii&i~~~~~~~~~~~~~~~~ j= j;j~#j~i %jj&j~~~~~~~~~~~~~~~~ k= k;k~#k~j %kk&k~~~~~~~~~~~~~~~~ l= l;l~#l~k %ll&l~~~~~~~~~~~~~~~~ m= m;m~#m~l %mm&m~~~~~~~~~~~~~~~~n n> n8?nAnAmDo&nAAAAAAAAAAAAAAAAo o@ o;Ao~#o~n %oo&o~~~~~~~~~~~~~~~~p pB p8CpApAoDq&pAAAAAAAAAAAAAAAA qD q;Eq~#q~p %qq&q~~~~~~~~~~~~~~~~r rF r8GrA+rAqDsDuDw&rAAAAAAAAAAAAAAAAs~ sz@ s8sAsAr $t&sAAAAAAAAAAAAAAAAt~ t@ t;Ht~#t~s %tt&t~~~~~~~~~~~~~~~~u uJ u8uAuAt $v&uAAAAAAAAAAAAAAAA vK v;v~#v~u %vv&v~~~~~~~~~~~~~~~~w wL w8MwA1wAvDxD{D}DB~&wAAAAAAAAAAAAAAAAx x x8xA#xAw %yz&xAAAAAAAAAAAAAAAAy y y=y~#y~x %yy&y~~~~~~~~~~~~~~~~z z z=#z~#z~y %zz&z~~~~~~~~~~~~~~~~{ { {8{A{Az $|ً&{AAAAAAAAAAAAAAAA| | |=|~#|~{ %||&|~~~~~~~~~~~~~~~~} } }8}A#}A| %~w&}AAAAAAAAAAAAAAAA~ ~ ~=*~~#~~} %~~&~~~~~~~~~~~~~~~~~ =*~#~~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~D;lww}}w|wwwwyyw}}w}, J , J J J !`J J Y , Y J J J J g J J J J Y J J ; J ; J Y w ;  =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ =R~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N 8MA#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA N =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N =$~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ N ;M~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8A+ADDD&AAAAAAAAAAAAAAAA 8A#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8IAA $&AAAAAAAAAAAAAAAA ;I~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8A#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ =~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ =~ e!A~ e!A ~~~ ~A ~~~~~~~~~ ~@~~~~ p 8qA@AA@AAAAA ~ AH@A AA ~ Aj@AAAAAAAA r 8PAA $&AAAAAAAAAAAAAAAA s 8QA#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA )*AAAAAAAAAAAAAAAAAA & )*AAAAAAAAAAAAAAAAAA ' )*AAAAAAAAAAAAAAAAAA ( )~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ t 8AA $&AAAAAAAAAAAAAAAA u %DDG~& v 8AA $&AAAAAAAAAAAAAAAA ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ w 8AA $ً&AAAAAAAAAAAAAAAA ;%~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ S%DD& 8TAA $G&AAAAAAAAAAAAAAAA U 8VAA $G&AAAAAAAAAAAAAAAAD lw}}TTT}}w}w}; ;`J w YJ`;`h`J ,`;"J"JJcJJ J+ JcJJ KwJJJ JJK@) W 8XA#A %<&AAAAAAAAAAAAAAAA Y ;Z~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ [ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ 8\A%ADD&AAAAAAAAAAAAAAAA ] ^# %l# %l -l# %l# %l      _ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ _ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ _ ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ ` ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ a ;~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ b c ,G      d >e~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ f, g~̾EA~̾EA~La~D~!AD ~ ~H@A ~ ~ ~j@ ~~~~@~~~~ S~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ h̾EA LL̾EA!A  H@A   j@ @ <*~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #A̾EA %#~̾EA %A -AA!A A AH@A A A Aj@ A AAA@AAAA~ @@ <~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ ALLG~AAAA A A A A A AAAAAAAA i̾EALL̾EA!A  H@A   j@ @ j~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ ̾EA LL̾EA!A H@A   j@ @0 k, l~̾EAD#~̾EA %~L~D~!AD ~ ~H@A ~ ~ ~j@ ~~~~@~~~~ m~#~ %&~~~~~~~~~~~~~~~~ nA̾EA LLA̾EAAAA!A A AH@A A A Aj@ AAAA@AAAA ?%~DDG~#~ %~LLG~%~DDG~%~DDG~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ oA̾EA LLA̾EAAAA!A A AH@A A A Aj@ A AAA@AAAA.( p,&}}}}}}}}}}}}}}}}}}D)lwwwwwwkL5ecJuwqgsi4Hasc_2<))J*J*J*J* *J*J)`J h`)): )J)J)J)J)J)J)J)w)w)w)+02}}}}}}}}}}}}}}}}}} qI3DDDDDDDDI3DDDDDDDD=3LLL L LLLLI3DDDDDDDDI3DDDDDDDD      %DDG~%DDG~LLG~%DDG~%DDG~      L      x ,ً      8y#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA ;W~D#~ %~LV~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ;X~D#~ %~~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ z%DDG~%DDG~LLG~%DDG~%DDG~       ,ً      ! 8"#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA # ;{~D:#~ %~Lo~D:~D: ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ | ;Y~D=#~ %~Lq~D=~D= ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ T }%DD%DDLL%DD%DD      U 8~#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA V ;~DD#~ %~Lu~DD~DD ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ V ;~DE#~ %~~DE~DE ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 8#A %#A %A -#A %#A % A A A A A A AAAAAAA ;~DG#~ %~Lu~DG~DG ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ;~DH~DH~~DH~DH ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ @r*AAAAAAAAAAAAAAAAAA 9s~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 9t!~ DD#~ %~ LL!~ DD!~ DD ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ :uA -AHAAA A A A A A AAAAAAAA 9v~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 9'~DDD#~ %~LLL'~DDD'~DDD ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ 9~D#~ %~L~D~D ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ :wA -AAAA A A A A A AAAAAAAA @$A$$B#A %A,,BAA A A A A A AAAAAAAA @A#A %&AAAAAAAAAAAAAAAA @A LLAAAA A A A A A A AAAAAAA0,DIl4CgkeRkoeo\eJJe}eeeewwcY+JJJJJJJJJJJ , cS$111111111111111 {z $!!!!!!!!!!!!!!! {{ 7$!!!!!!!!!!!!!!! {| $!!!!!!!!!!!!!!! {} 8$!!!!!!!!!!!!!!! {~ 9$!!!!!!!!!!!!!!! { :$!!!!!!!!!!!!!!! { A$!!!!!!!!!!!!!!!*!!!!!!!!!!!!!!!! , . -DNNNNNNN. > @fff7bb" $[gs} dMbP?_*+%; &R&8&P&q= ףp?'?(ףp= ?)Q?MHP LaserJet 1200 Series PCL 6? dXXLetter.HP LaserJet 1200 Series PCL 5e2'xeP.A=gkjV, E ?]Vv"v^{o.ι̹3h/ClقLQbHؖ-`g2OQ'(8`#!ݱtiRA4]:4O3,ZfR1ҎZJ;gp{aO)#3l"J7R_o@)RǨ9Czyj=X(Tgl'Yw6 ӄ5Vv7-FN,{iҩ$}7VX3vу.QmA3JGoH" PXX(\?{Gz?U} J} ]} $ 4} U} 4} I 4} 4} 4} 4} 4} I4} $ 4/////iFg@g@ @ @ @ @ @;;;;;;;;;;;@ @,@II$2!!!!!!!!!!!! P!! ,000000000000000000 ,000000000000000000 c,000000000000000000 ,000000000000000000 ,000000000000000000 ^_ HHH D2,EEEEEEEEEEEEEEEEEEd [ E*EEEEEEEEEEEEEEEEEd. DEEEEEEEEEEEEEEEEEEd e= Gf g h iD g hQ iD g h~ i#A g h4D g h~ i@A g hiD g hi D g h ~ ij@ g h!iD g" h#4D g hO~ 4 g h$~ i@ g h%iD g& hiD g' hiD j kiD y # hEA % , nopppooooo ooo*qqqqqqqqqqqqqqqqq| |x r s 3 5 5 5 t 5 5 5 5 5 5 5 5( 5) 5 5 5 uz u{ u6 u} u~ u u u u u u u u u u u u u uDH lJHHHHH>J2;;*;*;;*;;**;;;;?8< 3!3"3#$3%&3'3(3)*3+3,3-3./30313233435363738393:3;3<3=>?3~ N@ K~ L0A MMML~ L0A LLLLLLLLLLL ! !N#!O" %!!6 !PPP " "N#"O# %""6 "PPP~ #ps@ ###0A% % "#%### -#%##%##%#~ #0A#%## % ## % ## % ## % ## % ##%##%##%##%##%#~ $b@ $K~ $3=@ $PPP~ $3=@~ %s@ %%=@)D$%)%%%L%)%%)%%)%%=@)%%)%% ) %% ) %% ) %% ) %% ) %%)%%)%%)%%)%%)%~ &v@ &QF~ &3 &PPP~ 'x@ 'R~ '3A 'PPP~ '3A~ (z@ (R~ (3@ (PPP~ (3@~ )s@ )#)'A* %&()*))) -)*))*))*))'A*))*)) * )) * )) * )) * )) * ))*))*))*))*))*) * *]+*3AD#D%D)*.***LLL*.**3**.**3A3**.** . ** . ** . ** . ** . **.**.**.**.**.*~ +@ +Q~ +3h@ +PP~ +P0@~ +3@@~ ,@ ,Q~ ,3p@ ,PPP~ ,3p@~ -@ -S~ -O -PP~ -P .* .+#.}@B %+-.3... -.3.~ ..3.~ .}@.3.. 3 .. 3 .. 3 .. 3 .. 3 ..3..3..3..3..3.~ /*@ /T~ /O@ /PP~ /P@~ /3@ 0 0N~ 0O@ 0PP~ 0P@~ 03~ 1.@ 1S~ 1O@ 1PP~ 1P@~ 13@~ 22@ 2S~ 2OL@ 2PP~ 2P@~ 23@ 3, 3-#31A9 %/23=333 -3=33@=33=33@A=33=33 = 33 = 33 = 33 = 33 = 33=33=33=33=33=3~ 4>@ 4S~ 4O@ 4PP~ 4P@~ 43@~ 5@@ 5S~ 5O@ 5PP~ 5P@~ 53L@~ 6B@ 6S~ 6O|@ 6PP~ 6PL@~ 63@~ 7D@ 7S~ 7O@@ 7PP~ 7P@~ 73p@~ 8F@ 8S~ 8O A 8PP~ 8P@~ 83j@~ 9H@ 9T#9O= %996 9PPP~ :J@ :S~ :O A :PP~ :PA~ :3 A~ : 3j@~ :3@~ ;L@ ;S~ ;Op@ ;PP~ ;Pp@~ <N@ <S~ <OF@ <PP~ <P@~ <3|@ =. =#=1A> %4<=D=== -=D== [AD==D=="AD==D== D == j@D == D == D == D ==@D==D==D==D==D= >/ >0#>E %>>6 > ? ?N~ ?Op@ ?PPP~ ?3p@D_ljSS=H>:HHN^THF,TTTTNTTTTTSpFTNS@3A3B3C3DE3FX3GYH3I3J3K3LM3NI3OJPI3Q3RS3T:3UYV3WX3Xv3YYZ3[3\]g3^:_v3~ @@ @S~ @O@ @PP@PX@33d@~ A@ AS~ AO@ APP~ AP@~ A3L@~ B@ BS#BOC %BB6 BPPP~ CƩ@ CT#COD %CC6 CPPP D1 D#D@3 %?CDEDDD -DEDDp@EDDEDD@EDDEDD E DD E DD E DD E DD E DDEDDEDDEDDEDDED E E^7E 6A!!D.D3D=D>DD7E G!D.D3D=D>DDE GE+EE!LLLLLE AGEE GEE *AGEE GEE G EE j@G EE G EE G EE G EE @GEE GEE GEE GEE GE F FNFOGFFK -6 FPPP G2 G 3GIDFGLDFGLGGGLGLGGLGGLGGLGG L GG L GG L GG L GG L GGLGGLGGLGGLGGLG H HS~ HO@ HPP~ HP@ HPPPPPPPPPPPPP I INIOJF&IPPPPPPPPPPPPPPPP J JNJOKF&JPPPPPPPPPPPPPPPP K KNKOLF&KPPPPPPPPPPPPPPPP L4 L #L@M %HK#LM %HKLMLLL -L@MLLMLLMLLMLL M LL M LL M LL M LL M LLMLLMLLMLLMLLML M M_%M @.DGDL%M ODGDLM OMMMLLM @OMM OMM OMM OMM O MM O MM O MM O MM O MM OMM OMM OMM OMM OM N NN#NOO %NN6 NPPP O5 O 6OPOOOLOROOROOROOROOROOROO R OO R OO R OO R OO R OOROOROOROOROORO P PN#POQ %PP6 PPPP Q QN#QOR %QQ6 QPPP R7 R #RS %PQ#RS %PQRSRRR -RSRRSRRSRRSRR S RR S RR S RR S RR S RRSRRSRRSRRSRRSR S8S%SFDODR%SUDODRSUSSSLLSUSSUSSUSSUSS U SS U SS U SS U SS U SSUSSUSSUSSUSSUS T TN#TOU %TT6 TPPP U9 U :UVDTUVUUV LUVUUVUUVUUVUUVUU V UU V UU V UU V UU V UUVUUVUUVUUVUUVU V;VVNDUVYUVYUVYUVYUVYUVYUV Y UV Y UV Y UV Y UV Y UVYUVYUVYUVYUVYU W WN#WOX %WW6 WPPP X XN#XOY %XX6 XPPP Y< Y =#YZ %WXYZYYY -YZYYZYYZYYZYYZYY Z YY Z YY Z YY Z YY Z YYZYYZYYZYYZYYZY Z Z`ZTDYZ\ZZZLZ\ZZ\ZZ\ZZ\ZZ\ZZ \ ZZ \ ZZ \ ZZ \ ZZ \ ZZ\ZZ\ZZ\ZZ\ZZ\Z [ [N[O\[[` -6 [PPP \> \ ?\]D[\^D[\^\\\L\^\\^\\^\\^\\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\^\\^\\^\\^\\^\ ] ]N]O^[&]PPPPPPPPPPPPPPPP ^@ ^ ^_D]^aD]^a^^^L^a^^a^^a^^a^^ a ^^ a ^^ a ^^ a ^^ a ^^a^^a^^a^^a^^a^ _ _N_O`[&_PPPPPPPPPPPPPPPPD)lTTSSNf>jeeeV\S>SSVXS>'SSN>f>e>`v3awb3c3d3efg3h3i3j3k3lm3n3oI3p;3qg3r,s3tu3v3wx:3y:3z,{3|3}~3 ` `N`Oa[&`PPPPPPPPPPPPPPPP aA a B#ab %_`#ab %_`abaaa -abaabaabaabaa b aa b aa b aa b aa b aabaabaabaabaaba b ba+bWD\D^Da+blD\D^DablbbbLLLblbblbblbblbb l bb l bb l bb l bb l bblbblbblbblbblb,c d dN#dO[ %dd6 dPPP eC e egeeeLegeegeegee%eegee g ee g ee g ee g ee g eegeegeegeegeege f f ~ f~ f g gb~ gg#gggLg#gg#gg#g~ gg#gg # gg # gg # gg # gg # gg#gg#gg#gg#gg#g h hNhOihhv -6 hPPP i iNiOjh iPPP j jNjOkh jPPP k kNkOlh kPPP lD l E#ln %hk#lr %hklrlll -lrllrllrllrll r ll r ll r ll r ll r llrllrllrllrllrl m mN~ mO@mPPPP~ mP@mPPPPPPPPPPP n nNnOph&nPPPPPPPPPPPPPPPP o oN~ oO@oPPPP~ oP@oPPPPPPPPPPP p pNpOqh&pPPPPPPPPPPPPPPPP q qNqOrh&qPPPPPPPPPPPPPPPP rF r G#r@s %mq#rt %mqrtrrr -rtrrtrr@trrtrr t rr t rr t rr t rr t rrtrrtrrtrrtrrtr s sNsOth&sPPPPPPPPPPPPPPPP tHt tuDstwDstwtttLtwttwttwttwtt w tt w tt w tt w tt w ttwttwttwttwttwt u uNuOvh&uPPPPPPPPPPPPPPPP v vNvOwh&vPPPPPPPPPPPPPPPP wIw #wy %uv#wz %uvwzwww -wzwwzwwzwwzww z ww z ww z ww z ww z wwzwwzwwzwwzwwzw x xN ~ xO xPP~ xP xPPPPPPPPPPPPP y yN #yO{ %yy6 &yPPPPPPPPPPPPPPPP zJ z K~ z#z{ %xyz{zzz -z{zz{zz{zz{zz { zz { zz { zz { zz { zz{zz{zz{zz{zz{z { {c7{ @d!DlDrDtDwDz 7{ }!DlDrDtDwDz { }{+{{!LLLLL { }{{ }{{ @}{{ }{{ } {{ } {{ } {{ } {{ } {{ }{{ }{{ }{{ }{{ }{ | |N#|O} %||6 |PPP }L } }D|}D|}}}}L}}}}}}}}} }} }} }} }} }}}}}}}}}}} ~ ~N#~O %~~6 &~PPPPPPPPPPPPPPPP M |D~D~L     D2%leVn0S8fKKKVjejeeVe:eeRjm=S>m3:3h333--JJJJJJJJJJJJJ  d%hD}DG~%D}DG~LLG~      N#O %6 PPP N NOL      e~     DDeD hEAOELLLLLLLLLLLWee#Aee@Aee e j@e e e e@eeee VV#W %&XXXWWWWWWWWWYYYY Z[-hE LL\\\# \\@\ \ \j \ \ \ \ \\\\ cS {z G {{ H {| 1 {} < {~ 9 { :$!!!!!!!!!!!!!!! { A$!!!!!!!!!!!!!!!$!!!!!!!!!!!!!!!$!!!!!!!!!!!!!!!0# , . -" *,|\S+z_6DD224r>f@7bb4 $6{$ / dMbP?_*+%;&Q?'RQ?(\(\?){Gz?MHP LaserJet 1200 Series PCL 6? dXXLetter.HP LaserJet 1200 Series PCL 5e2(xeP.@=gn ZBY*)~B{ .ER+;|[ʹt.ι̹3S/Gl@;A hIM؛Sis $u$ 4H@XuQT=}glf$L]cT+-e-!ndL ! `"\@Q+ f9mQhuxqjpߪ`'MG ΊNh "NR_bPSl>{>|A;H" PXX ףp= ?{Gz?U} J} ]} $ 4} U} 4} 4} $4} 4} 4} I4} $ 4/////Fg@g@ @ @ @ @ @;;;;;;;;;;;@ @,@II$aa#!!!!!!!!!!!! P!!b b,`000000000000000000b b,`000000000000000000b d,`000000000000000000b b,`000000000000000000b b,`000000000000000000 ^_ HHH D2,EEEEEEEEEEEEEEEEEEd \ @*EEEEEEEEEEEEEEEEEd. DEEEEEEEEEEEEEEEEEEd e? Gf g h i D g hQ iD g h~ ip A g h4D g h~ iH@A g hiD g hiD g h ~ ij@ g h!iD g" h#4D g hO4D g h$~ i@ g h%iD g& hiD g' hiD j kiD lyl#mDEA % , nopppooooo ooo*qqqqqqqqqqqqqqqqq| |x r s > 5 5 5 t 5 5 5 5 5 5 5 5( 5) 5 5 5 uz u{ uR u} u~ u u u u u u u u u u u u u uDY lJHHHHH>J2;;*;*;;*;;;*;;;;?8< `!`"`#`$`%`&`'`(`)J`*+,-./0123456789:;<=>?~ vps@ K L! ) -6 ( MMMLLLLLLLLLLLLL3~ !vN@ !K#!L" %!!6 (!MMMLLLLLLLLLLLLL3 "w "N"O# ("PPP33333333333333 #w #N#O$ (#PPP33333333333333~ $xs@ $K#$3% %$$6 ($PPP33333333333333~ %xb@ %K%3& (%PPP33333333333333~ &vs@ &Q#&3' %&&6 (&PPP33333333333333~ 'vv@ 'Q'3( ('PPP33333333333333~ (vx@ (R(3) ((PPP33333333333333~ )vz@ )R)3+ ()PPP33333333333333 * *]~ *}3A*}}}}~ *}3A*}}}}}}}}}}}~ +@ ++,++D -6 (+~ ,@ ,,-+(,~ -@ --.+(- .* .+./+(.~ /*@ //0+(/ 0 0N01+(0~ 1.@ 112+(1~ 22@ 223+(2 3, 3-34+(3~ 4>@ 445+(4~ 5@@ 556+(5~ 6B@ 667+(6~ 7D@ 778+(7~ 8F@ 889+(8~ 9H@ 99:+(9~ :J@ ::;+(:~ ;L@ ;;<+(;~ <N@ <<=+(< =. ==>+(= >/ >0>?+(> ? ?N?@+(?Dloggogoggglggggggggggggggggggg@ABCDEFXGYHIJKLMNIOJPIQRST:UYVWXXvYYZ[\]g^:_v~ @@ @@A+(@~ A@ AAB+(A~ B@ BBC+(B~ CƩ@ CCD+(C D1 DDF+(D E E^~ E6A E~ E` AE~ E`T)A E ~ E j@ E ~ E@E F FNFGFFL -6 (F G2 GN3GHF(G H HHIF(H I INIJF(I J JNJKF(J K KNKLF(K L4 LNLNF(L M M_~ M@ M~ M@"M N NN#NO %NN6 (N O5 ON6#OP %OO6 (O P PN#PQ %PP6 (P Q QN#QR %QQ6 (Q R7 RN#RS %RR6 (R S8S#SU %NR (S T TN#T %TT6 (T U9 UN:#UV %UU6 (U V;V#VW %UU(V W WN#WX %WW6 (W X XN#XY %XX6 (X Y< YN=#YZ %YY6 (Y Z Z`#Z[ %WY (Z [ [N[\[[` -6 ([ \> \N?\][(\ ] ]N]^[(] ^@ ^N^_[(^ _ _N_`[(_D@lgggggggggggloooookookooooggg`vawbcdefghijklmIn;ogp,qrstuv:w:x,yz{|}~: ` `N`a[(` aA aNB#ab %aa6 (a b ba#bd %[a (b c cN#cT %cc6 (c dC dN#df %dd6 (d e eb~ ee~ ee f fNfgffx -6 (f g gNghf(g h hNhif"hh i iNijf"ii jD jNEjkf"jj k kNklf(k l lNlmf(l m mNmnf(m n nNnof(n o oNopf(o pF pNGpqf(p q qNqrf(q rHrNrsf(r s sNstfss t tNtuf(t uIuNuvf(u v vN vwf(v w wN #wx %ww6 (w xJ xNKxzf(x y yc~ yL@ y~ yy~ yL@y z zN#z{ %zz6 (z {L {N#{| %{{6 ({ | |N#|} %||6 (| }M }N#}~ %}}6 (} ~ ~d#~ %z}(~ N#c %6 (Dlgoooolgkkkgggggggcogcgogoooooh@--JJJJJJJJJJJJJ N NO# %6 ( e# % ( yyzDEAOELLLLLLLLLLLWz[zED*DEDMDSDVDZDbDeDyD~DW[zp AED*DEDMDSDVDZDbDeDyD~DWzzH@Az z zj@ z z z z@zzzz3 VV#W %&XXXWWWWWWWWWYYYY Z[-DE LL\\\p \\H@\ \ \j \ \ \ \ \\\\ cS {z G {{ H {| 1 {} < {~ 9 { :$!!!!!!!!!!!!!!! { A$!!!!!!!!!!!!!!!$!!!!!!!!!!!!!!!$!!!!!!!!!!!!!!!0# , . -" *(G Too_6DD224r>@MMM7bb4 $5,A'Qaqc| dMbP?_*+%;&Q?'q= ףp?((\?)q= ףp?MHP LaserJet 1200 Series PCL 6? dXXLetter.HP LaserJet 1200 Series PCL 5e2'xeP.A=gkjV, E ?]Vv"v^{o.ι̹3h/ClقLQbHؖ-`g2OQ'(8`#!ݱtiRA4]:4O3,ZfR1ҎZJ;gp{aO)#3l"J7R_o@)RǨ9Czyj=X(Tgl'Yw6 ӄ5Vv7-FN,{iҩ$}7VX3vу.QmA3JGoH" PXXp= ף?zG?U} J} ]} $ 4} U} 4} 4} I4} 4} I4} $ 4/////KF@h@ i@ @ J@ J@ J@;;;;;;;;;;;@ Z@,@II$aa#!!!!!!!!!!!! P!!b b,`000000000000000000b b,`000000000000000000b d,`000000000000000000b b,`000000000000000000b b,`000000000000000000 ^_ HHH D2,EEEEEEEEEEEEEEEEEEd f D*EEEEEEEEEEEEEEEEEd. DEEEEEEEEEEEEEEEEEEd eJ Gf g h i D g hQ iD g h~ i!A g h4D g h~ iH@A g hiD g hiD g h ~ ij@ g h!iD g" h#4D g hO4D g h$~ i@ g h%iD g& hiD g' hiD j kiD lyl#m̾EA % , nopppooooo ooo*qqqqqqqqqqqqqqqqq| |x r s I 5 5 5 t 5 5 5 5 5 5 5 5( 5) 5 5 5 uz u{ uR u} u~ u u u u u u u u u u u u u uDY lJHHHHH>J2;;*;*;;*;;;*;;;;?8< `!`"`#`$`%`&`'`(`)J`*+,-./0123456789:;<=>?~ vps@ K L! ) -6 ( MMMLLLLLLLLLLLLL3~ !vN@ !K#!L" %!!6 (!MMMLLLLLLLLLLLLL3 "w "N"O# ("PPP33333333333333 #w #N#O$ (#PPP33333333333333~ $xs@ $K#$3% %$$6 ($PPP33333333333333~ %xb@ %K%3& (%PPP33333333333333~ &vs@ &Q#&3' %&&6 (&PPP33333333333333~ 'vv@ 'Q'3( ('PPP33333333333333~ (vx@ (R(3) ((PPP33333333333333~ )vz@ )R)3+ ()PPP33333333333333 * *]~ *}3A*}}}}~ *}3A*}}}}}}}}}}}~ +@ ++,++D -6 (+~ ,@ ,,-+(,~ -@ --.+(- .* .+./+(.~ /*@ //0+(/ 0 0N01+(0~ 1.@ 112+(1~ 22@ 223+(2 3, 3-34+(3~ 4>@ 445+(4~ 5@@ 556+(5~ 6B@ 667+(6~ 7D@ 778+(7~ 8F@ 889+(8~ 9H@ 99:+(9~ :J@ ::;+(:~ ;L@ ;;<+(;~ <N@ <<=+(< =. ==>+(= >/ >0>?+(> ? ?N?@+(?Dloggogoggglggggggggggggggggggg@ABCDEFXGYHIJKLMNIOJPIQRST:UYVWXXvYYZ[\]g^:_v~ @@ @@A+(@~ A@ AAB+(A~ B@ BBC+(B~ CƩ@ CCD+(C D1 DDF+(D E E^~ E6A E~ E AE~ E@)A E ~ E j@ E ~ E@E F FNFGFFL -6 (F G2 GN3GHF(G H HHIF(H I INIJF(I J JNJKF(J K KNKLF(K L4 LNLNF(L M M_~ M@ M~ M@"M N NN#NO %NN6 (N O5 ON6#OP %OO6 (O P PN#PQ %PP6 (P Q QN#QR %QQ6 (Q R7 RN#RS %RR6 (R S8S#SU %NR (S T TN#T %TT6 (T U9 UN:#UV %UU6 (U V;V#VW %UU(V W WN#WX %WW6 (W X XN#XY %XX6 (X Y< YN=#YZ %YY6 (Y Z Z`#Z[ %WY (Z [ [N[\[[` -6 ([ \> \N?\][(\ ] ]N]^[(] ^@ ^N^_[(^ _ _N_`[(_D@lgggggggggggloooookookooooggg`vawbcdefghijklmIn;ogp,qrstuv:w:x,yz{|}~: ` `N`a[(` aA aNB#ab %aa6 (a b ba#bd %[a (b c cN#cT %cc6 (c dC dN#df %dd6 (d e ebe~ ee f fNfgffx -6 (f g gNghf(g h hNhif"hh i iNijf"ii jD jNEjkf"jj k kNklf(k l lNlmf(l m mNmnf(m n nNnof(n o oNopf(o pF pNGpqf(p q qNqrf(q rHrNrsf(r s sNstfss t tNtuf(t uIuNuvf(u v vN vwf(v w wN #wx %ww6 (w xJ xNKxzf(x y yc~ y@y~ y@y z zN#z{ %zz6 (z {L {N#{| %{{6 ({ | |N#|} %||6 (| }M }N#}~ %}}6 (} ~ ~d#~ %z}(~ N#c %6 (Dlgoooo`gkkkgggggggcogcgogloooooh@--JJJJJJJJJJJJJ N NO# %6 ( e# % ( yyz̾EAOELLLLLLLLLLLWz[zED*DEDMDSDVDZDbDeDyD~DW[z!AED*DEDMDSDVDZDbDeDyD~DWzzH@Az z zj@ z z z z@zzzz3 VV#W %&XXXWWWWWWWWWYYYY Z[-̾E LL\\\!\\H@\ \ \j \ \ \ \ \\\\ cS {z G {{ H {| 1 {} < {~ 9 { :$!!!!!!!!!!!!!!! { A$!!!!!!!!!!!!!!!$!!!!!!!!!!!!!!!$!!!!!!!!!!!!!!!0# , . -" *(G Too_6DD224r>@MMM7bb4 !Ey%jn*= LSF[bVjqyP(<DLT\dlt|B dMbP?_*+%J &R&8&P&q= ףp?'{Gz?(Q?)(\?M LBP6780P W 4dXA4Canon` =Canon LBP6780/3580 UFR IIddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./0123456d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4 22h 1 4 22h 1AXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X A  " dXX(\?{Gz?U} } m} } } I} I} 1} } } } $ !i@K@Jc@8 c'h2 h0 J5 J2 J2 J;J5J2J;J;J;J;J JC@@JcJ'J2J0J2J5J2; c  a BP Q R S T U  V  W 6X 6z 6{ e| fg 6} ~    Y !Z "[###$ %\ &&&& ( )] *^###+ ,\ ---- ( ._,(((. ` /tA $ ً /@ $ ً /@ $ ً /A  - 1 2a .b~ (&@ 332 4c% /tA D D' G~% /@ D D' G~% /@ D D' G~ /A  / (6 .b~ (&@ 776 8d% 9tA+ D D G~% 9@+ D D G~% 9@+ D D G~ 9A  9 (. .b~ (&@ (( 6 8e 9  ,ً 9  9  9  1f .g .b~ (&@ (( .h :i     9  <= .b~ (&@ << =j >k ??? 9  ? (. .b~ (&@ 77 6 8l% 9tA D D G~ 9@9@ 9A  9 1m .g .b~ (&@ (( .F @n# tA % <= .b~ (&@ << = A ?@<A?j@?L@ ? A  ? <= .b~ (&@ << = A ??? ?  ? <= .b~ (&@ << = A ?@?@?@ ?L@  ? <= .b~ (&@ << = A ?@?@?@ ?L@  ? 1o .p .b~ (&@ (( .J Bq $  $  $  $  <= .b~ (&@ << = D  EEE # ? % E1 FrFGGGFH ItA> $ ً I@> $ ً I@> $ ً IA $ ً 1JKKBLL ( !s "t###$ %u &&&&& ( )v *w###+ ,x ----- ( .y,(((. z /]A $ ً /P[A $ ً /XyZA $ ً /tA, & - ( 2{ .|(&@(Q@ 32 4}% /]A D D# G~% /P[A D D# G~% /XyZA D D# G~ /tA  / (. .|(&@(Q@ (. 8~% 9@A% D D G~% 9j8A# D D G~% 9 3A# D D G~ 9SA  (6 .|(&@(Q@7 6 8 9@w+A! $ ً 9O"A9A 9>A  9 1 . .|(&@(Q@( .2 @ @w+A $ ً <= .|(&@(Q@< = A ?@w+A?O"A?A ?>A  ?Dll6XX(ZZ J5!h2"J;#J2$J5%J2&J;'J2(J0)J2*J2+J2,J;-J2.J2/J;0J21J22J;3J24J;5'6J27J08J29w2:J2;J;<J2=J;>@?@ (6 .| (&@(Q@ 7 6 8 9O2A $! ً 9.A9j(A 9`FA  9 !1 !. !.|!(&@(Q@!( !.A !@! O2A $" ً! "<= ".|"(&@(Q@"< "= "A" ?O2A?.A?j(A " ?`FA " ? #(. #.|#(&@(Q@ #(. #8# 9ЃUA $$ ً# 9ЃUA $$ ً# 9ЃUA $$ ً# 9"pA" # $(6 $.|$(&@(Q@$7 $6 $8$ 9ЃUA# $% ً$ 9ЃUA9ЃUA $ 9"pA# $ 9 %1 %. %.|%(&@(Q@%( %.A %@% ЃUA$ $& ً% &<= &.|&(&@(Q@&< &= &A& ?ЃUA?ЃUA?ЃUA & ?"pA$ & ?'( '.',(((. '' / ' '( ,ً' / ' ' / ' ' /: ' ' (( (2 (.((&@(Q@ (32 (4( /' ' ( /' ' ( /' ' ( /' ' ( / )(. ).)(&@(Q@ )(. )8d+) 9( D* D- D0 +) 9( D* D- D0 +) 9( D* D- D0 +) 9( D* D- D0 ) *(. *.*(&@(Q@*( *6 *8* 9. * *+ , * 9. * * 9. * * 9/ * * 9 +1 +. +.+(&@(Q@+( +.@ +@+ * * + * * + * * + * * + ,<= ,.,(&@(Q@,< ,= ,A , ??? #, ?+ %,, , ? -(. -.-(&@(Q@-( -6 -8e- 91 - -. , - 91 - - 91 - - 92 - - 9 .1 .. ...(&@(Q@.( ..h .:. - - . - - . - - . - - . /<= /./(&@(Q@/< /=j />k / ??? #/ ?. %// / ? 0(. 0.0(&@(Q@0( 06 08l%0 9) D1 D3 G~%0 9) D1 D3 G~%0 9) D1 D3 G~%0 9) D1 D3 G~0 11 1. 1.1(&@(Q@1( 1.F 1@n1 3 $2 ً1 3 $2 ً1 3 $2 ً1 4 $2 ً1 9 2<= 2.2(&@(Q@2< 2= 2A 2 ??? #2 ?1 %22 2 31 3. 3.3(&@(Q@3( 3KJ 3Bq3 0 $4 ً3 0 $4 ً3 0 $4 ً3 0 $4 ً3 ? 4<= 4.4(&@(Q@4< 4= 4D 4 ??? #4 ?3 %44 4 5( 5) 5*5###+ 5,5 ---- 6( 6.6,(((. 66 /L@9 $7 6 /9 $7 6 /6 $7 6 /L@> 6 6= -6 7( 727M33(2 747 /L@6 7 78 L7 /6 7 7 /6 7 7 /L@& 6 7 818. 8.~ 8(K@ 8((6 8@8 9L@7 7 8 97 7 8 97 7 8 9L@7 6 8 9(. 9.~ 9(K@ 9(( 96 98l%9 9L@8 D: D< G~%9 98 D: D< G~%9 98 D: D< G~9 9L@8 6 9 :( :. :.~ :(K@ :(( :.F :@: @< $; ً: ;<= ;.~ ;(K@ ;<< ;= ;A~ ; ?@; ?? <( <. <.~ <(K@ <(( <.J <@< j@9 $= ً< =<= =.~ =(K@ =<< == =A~ = ?j@ = ?? = ?j@9 6 = >1 >F>FGGGFH+> I0]Ap D D' D6 +> IP[Ap D D' D6 +> IXyZAp D D' D6 +> I6tAE D D' D6 > ?1JK?KBLL DdlZt@:cA2BJ2C0DJ2EJ2FJ;G;2HJ;IJ2JJ;KJ2LJ;MJ2NJ;OJ2PJ;QJ2RJ;SJ2TJ;UJ2VJ;WJ2XJ;YJ2Z0[J2\,2]J;!^J2_J;@( @! @"@###$ @%@ &&&&& A( A. A*wANNN+ A,A ---- B( B.B,(((. BB /@AC B BC ,ًB /AC B B /AB B #B /}6A\ %BB B C( C2CM3332 C4C /@AB B C /AB B C /AB B #C /}6A= %CC C / D(. D.~ D(D@ D(( D6 D8lUD 9@AC ?DE DG DI DK DM DO DQ DS DU DW D 9A9A #D 9}6AC %DD D E1 E. E.~ E(D@ E(( E.J E@E R@G $F ًE F<= F.~ F(D@ F<< F= FA~ F ?R@F ???? G1 G. G.~ G(D@ G(( G.J G@G @I $H ًG H<= H.~ H(D@ H<< H= HA~ H ?@H ???? I1 I. I.~ I(D@ I(( I.J I@I K $J ًI J<= J.~ J(D@ J<< J= JAJ ????? K1 K. K.~ K(D@ K(( K.J K@K M $L ًK L<= L.~ L(D@ L<< L= LAL ????? M1 M. M.~ M(D@ M(( M.J M@M O $N ًM N<= N.~ N(D@ N<< N= NAN ????? O1 O. O.~ O(D@ O(( O.J O@O AQ $P ًO P<= P.~ P(D@ P<< P= PA~ P ?AP ???? Q1 Q. Q.~ Q(D@ Q(( Q.J Q@Q @S $R ًQ R<= R.~ R(D@ R<< R= RA~ R ?@R ???? S1 S. S.~ S(D@ S(( S.J S@S U $T ًS T<= T.~ T(D@ T<< T= TAT ????? U1 U. U.~ U(D@ U(( U.J U@U W $V ًU V<= V.~ V(D@ V<< V= VAV ?V ?A?A #V ?.AD %VV V ? W1 W. W.~ W(D@ W(( W.J W@W D $X ًW V $X ًW W $X ًW W $X ًW X<= X.~ X(D@ X<< X= XA X ??? #X ?W %XX X ?Y( Y.Y,(((. YY /AZ Y YZ ,ًY /.AZ Y Y /O2AY Y #Y /@CAp %YY Y Z( Z2ZM3332 Z4Z /AY Y Z /.AY Y Z /O2AY Y #Z /@CAX %ZZ Z /[(..((( [6 [8lU[ 9AZ ?D\ D^ D` Db Dd Df Dh Dj Dl Dn [ 9.A9O2A #[ 9@CAZ %[[ [ \1 \. \.~ \(D@ \(( \.J \@\ @^ $] ً\ ]<= ].~ ](D@ ]<< ]= ]A~ ] ?@] ???? ^1 ^. ^.~ ^(D@ ^(( ^.J ^@^ =@` $_ ً^ _<= _.~ _(D@ _<< _= _A~ _ ?=@_ ???? DOlZZtthhhttht`Y2aJ;bY2cY;dJ2eJ;fY2gY;hY2iY;jY2kY;lY2mY;nY2oY;p@qi@rcs2t;;u0vJ2wJ2xJ2yY;!zJ2{J2|J2}J;~J2J; `1 `. `.~ `(D@ `(( `.J `@` @b $a ً` a<= a.~ a(D@ a<< a= aA~ a ?@a ???? b1 b. b.~ b(D@ b(( b.J b@b @d $c ًb c<= c.~ c(D@ c<< c= cA~ c E@c E??? d1 d. d.~ d(D@ d(( d.J d@d f $e ًd e<= e.~ e(D@ e<< e= eAe ????? f1 f. f.~ f(D@ f(( f.J f@f h $g ًf g<= g.~ g(D@ g<< g= gAg Eg E.A?O2A #g ?@A[ %gg g ? h1 h. h.~ h(D@ h(( h.J h@h j $i ًh g $i ًh h $i ًh h $i ًh i<= i.~ i(D@ i<< i= iA i EE? #i ?h %ii i ? j1 j. j.~ j(D@ j(( j.J j@j l $k ًj i $k ًj j $k ًj j $k ًj k<= k.~ k(D@ k<< k= kA k EE? #k ?j %kk k ? l1 l. l.~ l(D@ l(( l.J l@l n $m ًl k $m ًl l $m ًl l $m ًl m<= m.~ m(D@ m<< m= mA m EE? #m ?l %mm m ? n1 n. n.~ n(D@ n(( n.J n@n [ $o ًn m $o ًn n $o ًn n $o ًn o<= o.~ o(D@ o<< o= oA o EE? #o ?n %oo o ?p1 pFpFGGGFH%p I)A DB DY G~%p I`6A DB DY G~%p I9A DB DY G~%p I(NAx DB DY G~p q1JKqKBLL r( r! r"rNNN$ r%r &&&&& s( s. s*wsNNN+ s,s ---- t< t.t,(((. tt O@qAv Du t OAv Du t O &At Du t /x9A t t{ -t ?u( u2uM3332 u4%u O@qAt Dv Dz G~%u OAt Dv Dz G~%u O &At Dv Dz G~u /x9Ao t u / v1 v. v.~ v(D@ v((. v@v @| v vx ,ًv j@z v v @z v v 9SAu t v w(. w.~ w(D@ w(( w6 w8lw @v v w j@@ w 9SAv t w x(. x.~ x(D@ x(( x.J x@x @w v x y<= y.~ y(D@ y<< y= yAy ?@?j@?@ y ?SAw t y ? z(. z.~ z(D@ z((. z@%z 0Au D{ D G~%z jAu D{ D G~%z O"Au D{ D G~z 95Ay t z {(. {.~ {(D@ {(( {6 {8+{ PA D| D~ D { j@A { 9 Az t { |1 |. |.~ |(D@ |(( |.@ |@| @~ $} ً| }<= }.~ }(D@ }<< }= }A~ } ?@} ??? ~1 ~. ~.~ ~(D@ ~(( ~.@ ~@~ A $ ً~ <= .~ (D@ << = A~ ?A ???? Dltth(ZZtJ2J;J2J2J;J20J5J2J;J2J;J2J;J2J;J2J;J2J;J2J;J5J2J;J20J5J2J;J2J; 1 . .~ (D@ (( .@ @ { $ ً <= .~ (D@ << = A ? ?j@?A # ?\A{ % ? (P .~ (D@ (( 6 8l a Az $ ً OA\A # 9*A % 1 . .~ (D@ (( .J @ a A $ ً <= .~ (D@ << = A ?a A?OA?\A # ?*A % ?( . (((.  /$=A $ /xtCA $ /("EA $ # /[A % ( 2 M3332 4 % /$=A D D G~% /xtCA D D G~% /("EA D D G~# /[A % /(6QRRR 6 8 C 9$=A -D D D D D D D 9AA9CA # 9 ZA % 9 1 . .(D@(E@( .. @# .A % <= .(D@(E@< = A~ ?.A ???? 1 . .~ (D@ (( .. @ OA $ ً <= .~ (D@ << = A~ ?OA ???? 1 . .(D@(I@(I@ .. @# A % <= .(D@(I@(I@ = A~ ?A ???? 1 . .~ (D@ (( .. @ j@ $ ً <= .~ (D@ << = A~ ?j@ ???? 1 . .~ (D@ (( .. @ zA $ ً <= .~ (D@ << = A~ ?zA ???? 1 . .~ (D@ (( .. @!# % <= .~ (D@ << = A ????? 1" .# .~ (D@ (( .. @$# j@ % <= .~ (D@ << = A ?j@?j@?j@ # ?A % ? (6 .~ (D@ 77 6 8 $ ً jAjA # 9jA % 9 1% .& .~ (D@ (( .@ @' $ ً <= .~ (D@ << = A ? ?jA?jA # ?jA % ?( .((((. ) O bA  ,ً OcA  O $ ً <= .~ (D@ << = A5 ????? 1? .@ .~ (D@ (( .D @A $ ً <= .~ (D@ << = A5 ????? 1B .C .~ (Q@ (( .D @D `6A $ ً <= .~ (Q@ << = AE~ ?`6A ???? 1F .G .~ (Q@ (( .D @H A $ ً <= .~ (Q@ << = AE~ ? A ???? 1I .J .~ (D@ (( .D @K $ ً <= .~ (D@ << = AE ????? 1I .L .~ (D@ (( .D @ $ ً <= .~ (D@ << = AE ? ?^A?dA # ?qA % ?( .M,(((. N ONA  , OKA  OKA # /\eA % ( 2OM3332 4P ONA  OKA  OKA # /\eA % (.,((( 6 8Q7 9NA !D D D D D  9KA9KA # 9\eA % 1R US .~ (D@ (( UA @T $ ً <V .~ (D@ << = A ????? 1U .V .~ (D@ (( .A @W $ ً <V .~ (D@ << = A ????? 1X .Y .~ (D@ (( .A @Z .A $ ً <V .~ (D@ << = A~ ?.A ???? 1[ .\ .~ (D@ (( .A @] @A $ ً <V .~ (D@ << = A~ ?@A ???? 1^ ._ .~ (D@ (( .A @` j(A $ ً <V .~ (D@ << = A ?j(A?.A?@w+A # ?pDA % ?1 FaFGGGFH1 W3nA Dt D D D B~1 WLoA Dt D D D B~1 WqA Dt D D D B~1 W![A Dt D D D B~ Dlthhhhtthhhtti@wcw22J0J2J2JC@@c2J20J0J0J2J;0J0J2J2J;@x@c'J20J0J2J2 1KKKB ( !b "cNNN$ Xd &&&&& ( .e *wNNN+ @d ---- ( .f(((. g /`&A  ,ً /`&A  /`&A # /*AA % ( 2h.(332 4i /`&A $ ً /`&A $ ً /`&A # /*AA % / (. ((( 6 8e 9`&A $ ً 9`&A9`&A # 9*AA % 1j .k .~ (Q@ (( .C @l `&A $ ً <= .~ (Q@ << = A Y`&AY`&AY`&A # ?*AA % E1 FmFGGGFH I`&A $ ً I`&A $ ً I`&A $ ً I*AA $ ً 1KKKB ( !n "oNNN$ %p &&&&& ( .q *wNNN+ ,p ---- ( .r,(((. s% /0A D D G~% /S0A D D G~% /,0A D D G~ /HA  - ( 2tM3332 4u /j@ D /@ D /L@ D / A  / (2 .v~ (D@ 33 6 8l 9j@ $ ً 9@9L@ 9 A  / (2 .v~ (D@ 33 6F 8w 9j@ $ ً 999/ 1x .y .v~ (D@ (( .F @z j@ $ ً <= .v~ (D@ << = A{ ?j@?@?L@ ? A  ?( 2|M3332 4} /.A $ ً /.A $ ً /.A $ ً /`FA  /(2M333 6 8 9.A  ,ً 9.A9.A 9`FA  /(,((( 6A 8B 9.A  9  9  9.A  1~ . .v~ (E@ (( .A @ .A  <V .v~ (E@ << = A ?.A?.A?.A ?`FA  ?1 FFGGGFH I0A $ ً IS0A $ ً I,0A $ ً IHA $ ً 1KKKB ( ! "###$ % &&&&& ( ) *w###+ , ----- ( .((((. /@  L /L@  /L@ # /@ A % ( 233332 4 /@  /L@  /L@ # /@ A % /(23333 6 8Q 9@9L@9L@ # 9@ A % /( .((((. @ Z@ D ZZ/ (. .~ (&@ (( 6 8Q 9@ D 999 Dl(ZZ(ZZ(ZZkJ2J;J20J0J2J2J2J;J2J2J2J;J2J2J2J;J2J2J0J2J2J2J;J2J2J2J;J2J2J2J; 1 . .~ (D@ (( .@ @' @ $ ً <= .~ (D@ << = A ?@?L@?L@ # ?@ A % ?( .,(((. /OA  L /A  /@ # /A % ( 2M3332 4 /OA  /A  /@ # /A % /(2M333 6 8Q 9OA9A9@ # 9A % /( .,(((. @ Z@ D ZZ/ (. .~ (&@ (( 6 8 9@ D 999 1 . .~ (&@ (( .@ @' @ $ ً <= .~ (&@ << = A~ ?@ ???? ( .,(((. @ Z@ D ZZ/ (..((( 6 8 9@ D 999 1 . .~ (I@ (( .@ @' @ $ ً <= .~ (I@ << = A~ ?@ ???? ( .,(((. @ Z@ D ZZ/ (.,((( 6 8 9@ D 999 1 . .~ (D@ (( .@ @' @ $ ً <= .~ (D@ << = A ?@?L@?j@ # ?A % ?( .,(((. /@A D /@ D /@ D # /A % (.,((( 6 8Q 9@A9@9@ # 9A % ( 2.(332 41 /@A D D D D B~ //// ( ..(((. @ Z@ D ZZ/ 1.,((( 6 8 9@ D 999 1 . .~ (D@ (( .@ @G @ $ ً <= .~ (D@ (< = A~ ?@ ???? ( ..(((. @ Z@ D ZZ/ (.,((( 6 8 9@ D 999 1 . .~ (D@ (( .@ @G @ $ ً <= .~ (D@ (< = A~ ?@ ???? ( ..(((. @ Z@ D ZZ/ (. .~ (&@ (( 6 8 9@ D 999 1 . .~ (D@ (( .@ @ @ $ ً <= .~ (D@ (< = A~ ?@ ???? D)lktkctkckctkctkJ0J2J2J;'J2J2J0J2 J2 J2 J; @ J `@J@J@JJJJJJJJJJJJJJ( 2.(332 4 Zj@ D ZZ// (..((( 6 8Q 9j@ D 999 1 . .~ (&@ (( .@ @' j@ $ ً (= .~ (&@ << = A' ?j@?j@?j@ # ?O@ % ?( ) *###+ , ----- ( .,(((. /"A D /j@ D /j@ D / (A   - (.,((( 6 8Q 9"A9j@9j@ 9 (A  ( 2 .~ (&@ 332 4 /"A D //// 1 .,(((. @ Z"A D  ZZ/ (.,((( 6 8 9"A D  999 1 . . (D@(E@ ( .A @B "A $ ً <V . (D@(E@ < = A ?"A?j@?j@  ? (A   ? ( F F[[[FH1 I`6.A D D D D B~1 IA D D D D B~1 IA D D D D B~1 IP;A D D D D B~  (JK\\\KB]]LL ^KKKBL ( FF[[[FHC I1zA -D D> Dp D D D D C IzA -D D> Dp D D D D C Ib|A -D D> Dp D D D D C I2A -D D> Dp D D D D  (JK\\\KBLL 1KKKB]]]_ 1KKKB]]] 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B D lkcZwkc $(T$(((((((((((((( J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J 1 B !1!B "1"B #1#B $1$B %1%B &1&B '1'B (1(B )1)B *1*B +1+B ,1,B -1-B .1.B /1/B 010B 111B 212B 313B 414B 515B 66B 77B 88B 99B ::B ;;B <<B ==B >>B ??B Dll((((((((((((((((((((((&&&&&&&&&@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @@B AAB BBB CCB DDB EEB FFB GGB HHB IIB JJB KKB LLB MMB NNB OOB PPB QQB RRB SSB TTB UUB VVB WWB XXB YYB ZZB [[B \\B ]]B ^^B __B D@l&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ ``B aaB bbB ccB ddB eeB ffB ggB hhB iiB jjB kkB llB mmB nnB ooB ppB qqB rrB ssB ttB uuB vvB wwB xxB yyB zzB {{B ||B }}B ~~B B D@l&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D@l&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D"l&&&&&&&&&&&&&&&&&$$$$$$$$$$$$$$ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ J! J" J# J$ J% J& J' J( J) J* J+ J, J- J. J/ J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J: J; J< J= J> J? J B !!B ""B ##B $$B %%B &&B ''B ((B ))B **B ++B ,,B --B ..B //B 00B 11B 22B 33B 44B 55B 66B 77B 88B 99B ::B ;;B <<B ==B >>B ??B Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ J[ J\ J] J^ J_ J @@B AAB BBB CCB DDB EEB FFB GGB HHB IIB JJB KKB LLB MMB NNB OOB PPB QQB RRB SSB TTB UUB VVB WWB XXB YYB ZZB [[B \\B ]]B ^^B __B Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` Ja Jb Jc Jd Je Jf Jg Jh Ji Jj Jk Jl Jm Jn Jo Jp Jq Jr Js Jt Ju Jv Jw Jx Jy Jz J{ J| J} J~ J J ``B a` b` c` d` e` f` g` h` i` j` k` l` m` n` o` p` q` r` s` t` u` v` w` x` y` z` {` |` }` ~` ` Dl$ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ``````````````Dtl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````````````````````````````Dl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````````````````````````````Dl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````````````````````````````Dl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````` ` ` ` ` ```````````````````Dl  J! J" J# J$ J% J& J' J( J) J* J+ J, J- J. J/ J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J: J; J< J= J> J? J `!`"`#`$`%`&`'`(`)`*`+`,`-`.`/`0`1`2`3`4`5`6`7`8`9`:`;`<`=`>`?`Dl @ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ J[ J\ J] J^ J_ J@`A`B`C`D`E`F`G`H`I`J`K`L`M`N`O`P`Q`R`S`T`U`V`W`X`Y`Z`[`\`]`^`_`Dl ` Ja Jb Jc Jd Je Jf Jg Jh Ji Jj Jk Jl Jm Jn Jo Jp Jq Jr Js Jt Ju Jv Jw Jx Jy Jz J{ J| J} J~ J J``a`b`c`d`e`f`g`h`i`j`k`l`m`n`o`p`q`r`s`t`u`v`w`x`y`z`{`|`}`~``Dl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````````````````````````````Dl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````````````````````````````Dl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````````````````````````````Dl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````````````````````````````Dl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````` ` ` ` ` ```````````````````Dl  J! J" J# J$ J% J& J' J( J) J* J+ J, J- J. J/ J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J: J; J< J= J> J? J `!`"`#`$`%`&`'`(`)`*`+`,`-`.`/`0`1`2`3`4`5`6`7`8`9`:`;`<`=`>`?`Dl @ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ J[ J\ J] J^ J_ J@`A`B`C`D`E`F`G`H`I`J`K`L`M`N`O`P`Q`R`S`T`U`V`W`X`Y`Z`[`\`]`^`_`Dl ` Ja Jb Jc Jd Je Jf Jg Jh Ji Jj Jk Jl Jm Jn Jo Jp Jq Jr Js Jt Ju Jv Jw Jx Jy Jz J{ J| J} J~ J J``a`b`c`d`e`f`g`h`i`j`k`l`m`n`o`p`q`r`s`t`u`v`w`x`y`z`{`|`}`~``Dl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````````````````````````````Dl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````````````````````````````Dl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````````````````````````````Dl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````````````````````````````Dl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J````````` ` ` ` ` ```````````````````Dl  J `>@ 7bb  dMbP?_*+%M"HP LaserJet 2420 PCL 6DC 4dXXA4DINU"@Lf+SMTJHP LaserJet 2420 PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLResolution600dpiFastResTrueOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexVERTICALPaperSizeA4MediaTypeAutoCollateOFFTextAsBlackFalseHPEnableRAWSpoolingTrueEconomodeFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineRETChoiceTrueAlternateLetterHeadFalsePrintQualityGroupPQGroup_3HPLpiSelectionNoneHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPPCL6PassThroughTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPCoversFront_CoverHPDuplicateJobNameOverrideSWFWPSAlignmentFileHPZLS042PSServicesOptionPrnStat_SID_242_BID_497_HID_15521HPConsumerCustomPaperHPCustomJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffHPFontInstallerTRUEHPXMLFileUsedHPXMLFileName@IUPH dA4 [none] [none]Arial4P d?MILENA<Automatic>@600dpidType new Quick Set name herei j.k k m m -EXCEL.EXE" dXX??U>@ 7 Oh+'0HPlx Edina Revelante e inMicrosoft Excel@sfg@ŷ@GRg՜.+,0@ PXl t| Grad Rovinj L1 novi pr 2013 PRIH 2015 PRIH 2016 PRIH 2017 RASH 2015 RASH 2016 RASH 2017PRPList3 Radni listovi  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   Root Entry FOmWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8