ࡱ> HG T8\pKorisnik Ba==i[J08X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1 Calibri1-Calibri1?Calibri14-Calibri1-Calibri1*h6- Calibri Light1,6-Calibri16-Calibri16-Calibri1<-Calibri14-Calibri1 -Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri1>-Calibri#,##0\ "kn";\-#,##0\ "kn"##,##0\ "kn";[Red]\-#,##0\ "kn"$#,##0.00\ "kn";\-#,##0.00\ "kn")$#,##0.00\ "kn";[Red]\-#,##0.00\ "kn">*9_-* #,##0\ "kn"_-;\-* #,##0\ "kn"_-;_-* "-"\ "kn"_-;_-@_->)9_-* #,##0\ _k_n_-;\-* #,##0\ _k_n_-;_-* "-"\ _k_n_-;_-@_-F,A_-* #,##0.00\ "kn"_-;\-* #,##0.00\ "kn"_-;_-* "-"??\ "kn"_-;_-@_-F+A_-* #,##0.00\ _k_n_-;\-* #,##0.00\ _k_n_-;_-* "-"??\ _k_n_-;_-@_-                                        P P    ` ff  a  , * + ) @ @ + (@ @ ||@#vG}A} ##0.00\ ef _k_n_-;}A} ##0.00\ ef _k_n_-;}A} ##0.00\ ef _k_n_-;}A} ##0.00\ ef _k_n_-;}A} ##0.00\ ef _k_n_-;}A} ##0.00\ ef _k_n_-;}A} ##0.00\ L _k_n_-;}A} ##0.00\ L _k_n_-;}A} ##0.00\ L _k_n_-;}A} ##0.00\ L _k_n_-;}A} ##0.00\ L _k_n_-;}A} ##0.00\ L _k_n_-;}A} ##0.00\ 23 _k_n_-;}A} ##0.00\ 23 _k_n_-;}A} ##0.00\ 23 _k_n_-;}A} ##0.00\ 23 _k_n_-;}A} ##0.00\ 23 _k_n_-;}A}! ##0.00\ 23 _k_n_-;}x}"##0.00\ 3 _k }A}# a##0.00\ _k}A}$ ##0.00\ _k}A}% ##0.00\ _k}A}& ##0.00\ _k}A}' ##0.00\ _k}A}( ##0.00\ _k}A}) ##0.00\ _k}}* ???##0.00\ _k??? ??? ??? ???}}+ }##0.00\ _k  }A}, ##0.00\ _k}-}- ##0.00\ }A}. ##0.00\ _k}A}/ ##0.00\ ? _k}A}0 ##0.00\ 23 _k}-}1 ##0.00\ }A}2 e##0.00\ _k}A}4 }##0.00\ _k}}5 ##0.00\ _k??? ??? ??? ???}-}6 ##0.00\ }-}7 ##0.00\ }U}8 ##0.00\ _k }}9 ??v##0.00\ ̙ _k  20% - Isticanje1S20% - Isticanje1 ef %20% - Isticanje2S"20% - Isticanje2 ef %20% - Isticanje3S&20% - Isticanje3 ef %20% - Isticanje4S*20% - Isticanje4 ef %20% - Isticanje5S.20% - Isticanje5 ef %20% - Isticanje6S220% - Isticanje6 ef %40% - Isticanje1S40% - Isticanje1 L %40% - Isticanje2S#40% - Isticanje2 L˭ %40% - Isticanje3S'40% - Isticanje3 L %40% - Isticanje4S+40% - Isticanje4 L %40% - Isticanje5S/40% - Isticanje5 L %40% - Isticanje6S340% - Isticanje6 L %60% - Isticanje1S 60% - Isticanje1 23 %60% - Isticanje2S$60% - Isticanje2 23 %60% - Isticanje3S(60% - Isticanje3 23 %60% - Isticanje4S,60% - Isticanje4 23f % 60% - Isticanje5S060% - Isticanje5 23 %!60% - Isticanje6S460% - Isticanje6 23Ў %"Biljeakaj Biljeaka  #Dobro=Dobro a%$ Isticanje1G Isticanje1 [ %% Isticanje2G! Isticanje2 }1 %& Isticanje3G% Isticanje3 %' Isticanje4G) Isticanje4 %( Isticanje5G- Isticanje5 Dr %) Isticanje6G1 Isticanje6 pG % *IzlazuIzlaz ???%????????? ???+Izra unyIzra un }% ,Loae;Loae % -Naslov3Naslov DTj% .Naslov 1ENaslov 1 DTj%[ /Naslov 2ENaslov 2 DTj%? 0Naslov 3ENaslov 3 DTj%23 1Naslov 47Naslov 4 DTj%2 NeutralnoE Neutralno e%&Normalno3&Postotak#4Povezana elijaSPovezana elija }%#5Provjera elijeProvjera elije %????????? ???'6Tekst objaanjenjaI5Tekst objaanjenja %7Tekst upozorenjaG Tekst upozorenja %8 Ukupni zbroj[ Ukupni zbroj %[[ 9UnossUnos ̙ ??v% :"Valuta;* Valuta [0]< Zarez=( Zarez [0]XTableStyleMedium2PivotStyleLight16` lAList1 rjList2 lList3`i* I9-PU KO OTVORENO U ILI`TE GRADA ROVINJA-ROVIGNO:UNIVERSITA' POPOLARE APERTA DELLA CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNOx Na temelju lanka 20. Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,83/13,143/13,13/14) Nabavke od 20.000,00 kuna do 200.000,00Red. BrPREDMET NABAVEPROCIJ. VRIJED. (bez PDV-a)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Uredski materijalElektri na energija Usluge tekueg odr~avanja opremeZ lanka 31. Statuta Pu kog otvorenog u iliata Grada Rovinja-Rovigno, Upravno vijee donosi:VRSTA POSTUPKA&Usluge prijevoza i poatanskih troakovaTelekomunikacijske uslugeUsluge promid~be i informiranjaPremije osiguranjaReprezentacija Najam opreme Najam filmova11.12.13.14.15.)Organizacija kazalianih programa za djecu+Organizacija kazalianih programa za odrasle Organizacija izlo~benih programa Organizacija knji~evnih programaOrganizacija posebnih projekata16.Organizacija glazbenih programa17. Nabava opreme#Organizacija obrazovnih djelatnosti18.ugovor narud~benicaRovinj, 1PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINUi na temelju lanka 31. Statuta Pu kog otvorenog u iliata Grada Rovinja-Rovigno, Upravno vijee na sjednici odr~anoj dana 27.01.2016. donosi 27.01.2016.mOvaj plan stupa na snagu danom donoaenja, a objavit e se na internetskoj stranici POU-a Rovinj (www.pour.hr)Klasa: 400-02/16/01/01Urbroj:2171-01-21-16-01Predsjednik upravnog vijea Petar MacuraBm+ `--'*//w@11n4 ccM VPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V{+#x$~:\x(q]`^hG8|PNG0%616aI|MqNoDRV]'F01rnL&d= łˁMrjQY"4qm0ݘ }:q?ܒsh'3bfW]f0>9a>^W*6qz֫FҔ4;]?j[V^_+PD+P7WW_KW7 RmK~,WC&YM+ !.9ńb[EK@ A1Ä8dBP8 *~ SW*"h#Z&|cHq(!3r?y/9_<=}/>9exw|esOv ,v_?ӗ|O,vuD;sE69>Lb"bX|[\Dh/: ޝ:gp\0F;,KpO'sw c3PVbsؠyX)pocbD8wA!94 ieG"FRmaԶ.>6pC j!?U4(G",qbʜsnz_q."rdӑ]v(ٰ:#~%L̼CwF۠:U_%W13wʀjLi_u]i] Z{kR .713 ~o巯+ [t֭P: ڽshO> J;GYN 4AIplˮt2)wf_ [}K4j!Rtz +S$ m߄6Ij!Q_ gsZ[aѴhHTmjyV` > > > > >~ ?@ >. > >~ ?O@ >. > >~ ?@ >/ > >~ ?j@ >. > >~ ?@ >. > >~ ?@ >/ > >~ ?^@ >. > >~ ?@ >/ > >~ ?j@ >. > >~ ?@ >. > >#~ ?j@ >. > >$~ ?@ >. > >%~ ?j@ >. >! >&~ ?@ >. >" >'~ ?j@ >. >( >)~ ?A >. >* >,~ ? A >. >- >+~ ?L@ >/ 0 388888888888888888888 "# 4 "5 "7 #6 #8 (>@###7ggD T8 k dMbP?_*+%&?'?(?)?"??&U>@7ggD T8 m dMbP?_*+%&?'?(?)?"??&U>@7ggD Oh+'0HP\p  KorisnikMicrosoft Excel@]e@lg@be՜.+,0 PXd lt| List1List2List3 Radni listovi !"#$%&'()*+,-./012345689:;<=>@ABCDEFRoot Entry F eWorkbookmSummaryInformation(7DocumentSummaryInformation8?